Breaking News

Tag Archives: kavacham

Hanuman Kavacham in Telugu-హనుమత్ కవచం

    అస్య శ్రీ హనుమత్ కవచస్తోత్రమహామంత్రస్య వసిష్ఠ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ హనుమాన్ దేవతా మారుతాత్మజ ఇతి బీజం అంజనాసూనురితి శక్తిః వాయుపుత్ర ఇతి కీలకం హనుమత్ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ఉల్లంఘ్య సింధోస్సలిలం సలీలం యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః | ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయమ్ || ౧ మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ | వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం …

Read More »

Panchamukha Hanuman Kavacham in Telugu-పంచముఖ హనుమత్కవచం

    ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | గాయత్రీఛందః | పంచముఖవిరాట్ హనుమాన్ దేవతా | హ్రీం బీజమ్ | శ్రీం శక్తిః | క్రౌం కీలకమ్ | క్రూం కవచమ్ | క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ | ఇతి దిగ్బంధః | శ్రీ గరుడ ఉవాచ | అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు సర్వాంగసుందరి | యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియమ్ || …

Read More »

Garuda Kavacham inTelugu-గరుడ కవచం

    అస్య శ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్రమంత్రస్య నారద ఋషిః వైనతేయో దేవతా అనుష్టుప్ఛందః మమ గరుడ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | శిరో మే గరుడః పాతు లలాటం వినతాసుతః | నేత్రే తు సర్పహా పాతు కర్ణౌ పాతు సురార్చితః || ౧ || నాసికాం పాతు సర్పారిః వదనం విష్ణువాహనః | సూర్యసూతానుజః కంఠం భుజౌ పాతు మహాబలః || ౨ || …

Read More »

Maha Sastha Anugraha Kavacham in Telugu-మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం

    శ్రీదేవ్యువాచ- భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక | ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే || ౧ మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే | దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨ స్వధర్మవిరతేమార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా | తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషద్వజ || ౩ ఈశ్వర ఉవాచ- శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకళ్యాణకారణే | మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి …

Read More »

Saraswati Kavacham in Telugu-సరస్వతీ కవచం

    భృగురువాచ | బ్రహ్మన్బ్రహ్మవిదాంశ్రేష్ఠ బ్రహ్మజ్ఞానవిశారద | సర్వజ్ఞ సర్వజనక సర్వపూజకపూజిత || ౬౦ సరస్వత్యాశ్చ కవచం బ్రూహి విశ్వజయం ప్రభో | అయాతయామమన్త్రాణాం సమూహో యత్ర సంయుతః || ౬౧ || బ్రహ్మోవాచ | శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ | శ్రుతిసారం శ్రుతిసుఖం శ్రుత్యుక్తం శ్రుతిపూజితమ్ || ౬౨ || ఉక్తం కృష్ణేన గోలోకే మహ్యం వృన్దావనే వనే | రాసేశ్వరేణ విభునా రాసే …

Read More »

Lalitha Arya Kavacham in Telugu-లలితార్యా కవచ స్తోత్రం

      అగస్త్య ఉవాచ – హయగ్రీవ మహాప్రాజ్ఞ మమ జ్ఞానప్రదాయక | లలితా కవచం బ్రూహి కరుణామయి చేత్తవ || ౧ || హయగ్రీవ ఉవాచ- నిదానం శ్రేయసామేతల్లలితావర్మసంజ్ఞితం | పఠతాం సర్వసిద్ధిస్స్యాత్తదిదం భక్తితశ్శృణు || ౨ || లలితా పాతు శిరో మే లలాటమంబా మధుమతీరూపా | భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వం || ౩ || పాయాన్నాసాం బాలా సుభగాదంతాంశ్చ సుందరీజిహ్వాం …

Read More »

Varahi Kavacham in Telugu-వారాహీ కవచం

  అస్యశ్రీ వారాహీ కవచస్య త్రిలోచన ఋషీః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వారాహీ దేవతా ఓం బీజం గ్లౌం శక్తిః స్వాహేతి కీలకం మమ సర్వశత్రునాశనార్థే జపే వినియోగః ధ్యానమ్ ధ్యాత్వేంద్ర నీలవర్ణాభాం చంద్రసూర్యాగ్ని లోచనాం విధివిష్ణు హరేంద్రాదిమాతృభైరవసేవితామ్ 1 జ్వలన్మణిగణప్రోక్త మకుటామావిలంబితాం అస్త్రశస్త్రాణి సర్వాణి తత్తత్కార్యోచితాని చ 2 ఏతైస్సమస్తైర్వివిధం బిభ్రతీం ముసలం హలం పాత్వా హింస్రాన్ హి కవచం భుక్తిముక్తి ఫలప్రదమ్   3 పఠేత్త్రి సంధ్యం రక్షార్థం …

Read More »

Lakshmi Kavacham in Telugu- లక్ష్మీ కవచం

  శుకం ప్రతి బ్రహ్మోవాచ – మహాలక్ష్మ్యాః ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ | సర్వపాపప్రశమనం దుష్టవ్యాధివినాశనమ్ || ౧ || గ్రహపీడాప్రశమనం గ్రహారిష్టప్రభఞ్జనమ్ | దుష్టమృత్యుప్రశమనం దుష్టదారిద్ర్యనాశనమ్ || ౨ || పుత్రపౌత్రప్రజననం వివాహప్రదమిష్టదమ్ | చోరారిహారి జపతామఖిలేప్సితదాయకమ్ || ౩ || సావధానమనా భూత్వా శృణు త్వం శుక సత్తమ | అనేకజన్మసంసిద్ధిలభ్యం ముక్తిఫలప్రదమ్ || ౪ || ధనధాన్యమహారాజ్య-సర్వసౌభాగ్యకల్పకమ్ | సకృత్స్మరణమాత్రేణ మహాలక్ష్మీః ప్రసీదతి || ౫ …

Read More »

Deepa Durga Kavacham in Telugu-దీప దుర్గా కవచం

  శ్రీ భైరవ ఉవాచ | శృణు దేవి జగన్మాతర్జ్వాలాదుర్గాం బ్రవీమ్యహం | కవచం మంత్రగర్భం చ త్రైలోక్యవిజయాభిధమ్ || ౧ || అప్రకాశ్యం పరం గుహ్యం న కస్య కథితం మయా | వినామునా న సిద్ధిః స్యాత్ కవచేన మహేశ్వరి || ౨ || అవక్తవ్యమదాతవ్యం దుష్టాయా సాధకాయ చ | నిందకాయాన్యశిష్యాయ న వక్తవ్యం కదాచన || ౩ || శ్రీ దేవ్యువాచ | త్రైలోక్యనాథ …

Read More »