Tag Archives: lord shiva

Mahadeva Stotram in telugu-మహాదేవ స్తోత్రం

  జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || ౨ || జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా | జయ వేదాంతసంవేద్య జయ వాచామగోచరా || ౩ || జయ రాగహర శ్రేష్ఠ జయ విద్వేషహరాగ్రజ | జయ సాంబ సదాచార జయ దేవసమాహిత …

Read More »

శివలింగం ఇంట్లో ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు? కోరిన కోరికలు తీరాలంటే ఏ మాసంలో ఏ అభిషేకం పరమేశ్వరునికి చెయ్యాలి ?

  శివునికి నిత్యపూజ జరగాల్సిందే. కావున చెయ్యగలిగితేనే శివలిం గాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి. శివలింగానికి నిత్యము ఖచ్చితమైన సమ యంలో అభిషేకమూ, నివేదన జరగాలి. ఇలా నిష్టగా చేసే పరిస్థితులు పోటీ ప్రపంచంలో లేవు. కానీ శివలింగాన్ని అలా నిత్య పూజ చెయ్యలేనప్పుడు మహాశివుని ఆగ్రహానికి గురికావటంకన్నా, మీకు దగ్గరిలోని గుడిలో శివలింగాన్ని ఇచ్చివేయటం మంచిది   కోరిన కోరికలు తీరాలంటే ఏ మాసంలో ఏ అభిషేకం పరమేశ్వరునికి చెయ్యాలి? …

Read More »

sree mallikarjuna mangalasasanam in hindi-श्री मल्लिकार्जुन मङ्गलाशासनम्

        उमाकान्ताय कान्ताय कामितार्थ प्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मङ्गलम् ‖ सर्वमङ्गल रूपाय श्री नगेन्द्र निवासिने गङ्गाधराय नाथाय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ‖ सत्यानन्द स्वरूपाय नित्यानन्द विधायने स्तुत्याय श्रुतिगम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ‖ मुक्तिप्रदाय मुख्याय भक्तानुग्रहकारिणे सुन्दरेशाय सौम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ‖ श्रीशैले शिखरेश्वरं गणपतिं श्री हटकेशं पुनस्सारङ्गेश्वर बिन्दुतीर्थममलं घण्टार्क सिद्धेश्वरम् | …

Read More »

shiva manasa puja in hindi-शिव मानस पूज

  रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् | जाती चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ‖ 1 ‖ सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् | शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्चलं ताम्बूलं मनसा मया …

Read More »

sree kaalahastiswara satakam in telugu-శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకమ్

  శ్రీవిద్యుత్కలితాఽజవంజవమహా-జీమూతపాపాంబుధా- రావేగంబున మన్మనోబ్జసముదీ-ర్ణత్వంబు~ం గోల్పోయితిన్ | దేవా! మీ కరుణాశరత్సమయమిం-తే~ం జాలు~ం జిద్భావనా- సేవం దామరతంపరై మనియెదన్- శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 1 ‖ వాణీవల్లభదుర్లభంబగు భవద్ద్వారంబున న్నిల్చి ని ర్వాణశ్రీ~ం జెఱపట్ట~ం జూచిన విచారద్రోహమో నిత్య క ళ్యాణక్రీడల~ం బాసి దుర్దశలపా లై రాజలోకాధమ శ్రేణీద్వారము దూఱ~ంజేసి తిపుడో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 2 ‖ అంతా మిధ్య తలంచి చూచిన నరుం డట్లౌ టెఱింగిన్ సదా …

Read More »

shiva ashtottara sata nama stotram in telugu-శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

శివో మహేశ్వరశ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః ‖ 1 ‖ శంకరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః శిపివిష్టోంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః ‖ 2 ‖ భవశ్శర్వస్త్రిలోకేశః శితికంఠః శివప్రియః ఉగ్రః కపాలీ కామారీ అంధకాసురసూదనః ‖ 3 ‖ గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణిర్జటాధరః ‖ 4 ‖ కైలాసవాసీ కవచీ కఠోరస్త్రిపురాంతకః వృషాంకో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః ‖ 5 ‖ సామప్రియస్స్వరమయస్త్రయీమూర్తిరనీశ్వరః …

Read More »

rudraashtakam in hindi-रुद्राष्टकम्

  नमामीश मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं | निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चदाकाश माकाशवासं भजेहं ‖ निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयं गिरिज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं | करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारसारं नतो हं ‖ तुषाराद्रि सङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं | स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगाङ्गं लस्त्फालबालेन्दु भूषं महेशं ‖ चलत्कुण्डलं भ्रू …

Read More »

dakshina murthy stotramin hindi-दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम्

  शान्तिपाठः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै | तंहदेवमात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ‖ ध्यानम् ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्वंयुवानं वर्शिष्ठान्तेवसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः | आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ‖ वटविटपिसमीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् | त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि ‖ चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा …

Read More »

shivananda lahari in hindi-शिवानन्द लहरि

कलाभ्यां चूडालङ्कृत-शशि कलाभ्यां निज तपः- फलाभ्यां भक्तेशु प्रकटित-फलाभ्यां भवतु मे | शिवाभ्यां-अस्तोक-त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्- भवाभ्यां आनन्द स्फुर-दनुभवाभ्यां नतिरियम् ‖ 1 ‖ गलन्ती शम्भो त्वच्-चरित-सरितः किल्बिश-रजो दलन्ती धीकुल्या-सरणिशु पतन्ती विजयताम् दिशन्ती संसार-भ्रमण-परिताप-उपशमनं वसन्ती मच्-चेतो-हृदभुवि शिवानन्द-लहरी 2 त्रयी-वेद्यं हृद्यं त्रि-पुर-हरं आद्यं त्रि-नयनं जटा-भारोदारं चलद्-उरग-हारं मृग धरम् महा-देवं देवं मयि सदय-भावं पशु-पतिं …

Read More »

shivananda lahari in telugu-శివానంద లహరి

  కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః- ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే | శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్- భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ ‖ 1 ‖ గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజో దలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతామ్ దిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనం వసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2 త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరం ఆద్యం త్రి-నయనం జటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరమ్ మహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం …

Read More »

nirvaana shatkam in hindi-निर्वाण षट्कम्

  शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं मनो बुध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वा न च घ्राणनेत्रं | न च व्योम भूमिर्-न तेजो न वायुः चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ‖ 1 ‖ अहं प्राण संज्ञो न वैपञ्च वायुः न वा सप्तधातुर्-न वा पञ्च कोशाः | नवाक्पाणि पादौ न चोपस्थ …

Read More »

nirvaana shatkam in telugu-నిర్వాణ షట్కమ్

శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రం | న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ‖ 1 ‖ అహం ప్రాణ సంజ్ఞో న వైపంచ వాయుః న వా సప్తధాతుర్-న వా పంచ కోశాః | నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూ …

Read More »

lingaashtakam in hindi-लिङ्गाष्टकम्

  ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गं निर्मलभासित शोभित लिङ्गम् | जन्मज दुःख विनाशक लिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ‖ 1 ‖ देवमुनि प्रवरार्चित लिङ्गं कामदहन करुणाकर लिङ्गम् | रावण दर्प विनाशन लिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ‖ 2 ‖ सर्व सुगन्ध सुलेपित लिङ्गं बुद्धि विवर्धन कारण लिङ्गम् | सिद्ध सुरासुर वन्दित लिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिव …

Read More »