Tag Archives: slokam

Sankata Nasana Ganesha Stotram telugu-సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం

  నారద ఉవాచ | ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ | భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || ౧ || ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ | తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || ౨ || లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ | సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టకమ్ || ౩ || నవమం బాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకమ్ …

Read More »

Siddhi Vinayaka Stotram telugu- సిద్ధివినాయక స్తోత్రం

  విఘ్నేశ విఘ్నచయఖండననామధేయ శ్రీశంకరాత్మజ సురాధిపవంద్యపాద | దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమంగలాత్మన్ విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౧ || సత్పద్మరాగమణివర్ణశరీరకాంతిః శ్రీసిద్ధిబుద్ధిపరిచర్చితకుంకుమశ్రీః | దక్షస్తనే వలయితాతిమనోజ్ఞశుండో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౨ || పాశాంకుశాబ్జపరశూంశ్చ దధచ్చతుర్భి- -ర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్త్రగుమాంగజాతః | సిందూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౩ || కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరంచిముఖ్యైః సంపూజితః సురవరైరపి మోదకాద్యైః | సర్వేషు చ ప్రథమమేవ సురేషు పూజ్యో …

Read More »

Vighneshwara Shodasha Nama Stotram in Telugu-విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం

  సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః || ౧ || ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండశ్శూర్పకర్ణో హేరంబస్స్కందపూర్వజః || ౨ || షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే || ౩ ||

Read More »

Vallabhesha Karavalamba Stotram in Telugu-వల్లభేశ కరావలంబ స్తోత్రం

  ఓమంఘ్రిపద్మమకరందకులామృతం తే నిత్యం యజంతి దివి యత్ సురసిద్ధసంఘాః | జ్ఞాత్వామృతం చ గణశస్తదహం భజామి శ్రీవల్లభేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || శ్రీమాతృసూనుమధునా శరణం ప్రపద్యే దారిద్ర్యదుఃఖశమనం కురు మే గణేశ | మత్సంకటం చ సకలం హర విఘ్నరాజ శ్రీవల్లభేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || గంగాధరాత్మజ వినాయక మూలమూర్తే వ్యాధిం జవేన వినివారయ ఫాలచంద్ర | విజ్ఞానదృష్టిమనిశం మయి …

Read More »

Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram in Telugu-రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తోత్రం

  వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం వల్లభామాశ్లిష్యతన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ | వాతనందనవాంఛితార్థ విధాయినం సుఖదాయినం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧|| కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం కాయ కాంతిజితారుణం కృతభక్తపాపవిదారణమ్ | వాదివాక్సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨|| మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ | పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్కృతికారకం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩|| ఆఖుదైత్యరథాంగమరుణమయూఖమర్థిసుఖార్థినం శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదారసుగుణమదారుణమ్ | శ్రీఖనిం శ్రీత భక్త నిర్జరశాఖినం లేఖావనం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౪|| …

Read More »

Maha Ganapathi Mangala Malika stotram in Telugu-మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం

  శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧ || ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౨ || లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే గజాననాయప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౩ || పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయచ శ్రీమతే గజకర్ణాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౪ || ద్వైమాతురాయ బాలాయ హేరంబాయ మహాత్మనే వికటాయాఖువాహాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౫ || పృశ్నిశృంగాయాజితాయ క్షిప్రాభీష్టార్థదాయినే సిద్ధిబుద్ధిప్రమోదాయ …

Read More »

Mahaganapathi Navarna vedapada stavah in Telugu-మహాగణపతి నవార్ణ వేదపాద స్తవః

    శ్రీకంఠతనయ శ్రీశ శ్రీకర శ్రీదలార్చిత | శ్రీవినాయక సర్వేశ శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧ || గజానన గణాధీశ ద్విజరాజవిభూషిత | భజే త్వాం సచ్చిదానంద బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే || ౨ || ణషష్ఠవాచ్యనాశాయ రోగాటవికుఠారిణే | ఘృణాపాలితలోకాయ వనానాం పతయే నమః || ౩ || ధియం ప్రయచ్ఛతే తుభ్యం ఈప్సితార్థప్రదాయినే | దీప్తభూషణభూషాయ దిశాం చ పతయే నమః || ౪ …

Read More »

Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah in Telugu-ద్వాత్రింశద్గణపతి ధ్యాన శ్లోకాః

    ౧. శ్రీ బాలగణపతిః కరస్థ కదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ | బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ || ౨. శ్రీ తరుణగణపతిః పాశాంకుశాపూపకపిత్థజంబూ- -స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః | ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః పాయాత్ స యుష్మాంస్తరుణో గణేశః || ౨ || ౩. శ్రీ భక్తగణపతిః నారికేలామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్ | శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || ౩ || ౪. శ్రీ వీరగణపతిః బేతాలశక్తిశరకార్ముకచక్రఖడ్గ- -ఖట్వాంగముద్గరగదాంకుశనాగపాశాన్ | శూలం …

Read More »

Ganesha Aksharamalika Stotram in Telugu-గణేశాక్షరమాలికా స్తోత్రం

    అగజాప్రియసుత వారణపతిముఖ షణ్ముఖసోదర భువనపతే శుభ | సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక పాలయమాం శుభ || ఆగమశతనుత మారితదితిసుత మారారిప్రియ మందగతే శుభ | సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక పాలయమాం శుభ || ఇజ్యాధ్యయన ముఖాఖిలసత్కృతి పరిశుద్ధాంతఃకరణగతే శుభ | సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక పాలయమాం శుభ || ఈర్ష్యారోష కషాయితమానస దుర్జనదూర పదాంబురుహ శుభ | సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక పాలయమాం శుభ || ఉత్తమతర …

Read More »

Ganesha Prabhava Stuti in Telugu-గణేశ ప్రభావ స్తుతిః

  ఓమిత్యాదౌ వేదవిదోయం ప్రవదంతి బ్రహ్మాద్యాయం లోకవిధానే ప్రణమంతి | యోఽంతర్యామీ ప్రాణిగణానాం హృదయస్థః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౧ || గంగా గౌరీ శంకరసంతోషకవృత్తం గంధర్వాళీగీతచరిత్రం సుపవిత్రమ్ | యో దేవానామాదిరనాదిర్జగదీశం తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౨ || గచ్ఛేత్సిద్ధిం యన్మనుజాపీ కార్యాణాం గంతాపారం సంసృతి సింధోర్యద్వేత్తా | గర్వగ్రంథేర్యః కిలభేత్తా గణరాజః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౩ || …

Read More »

Ganesha Panchachamara stotram in Telugu- గణేశ పంచచామర స్తోత్రం

  నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్ త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశాం కరే || ౧ || గణేశ్వరః కృపానిధిర్జగత్పతిః పరాత్పరః ప్రభుస్స్వలీల యాభవచ్ఛివాన్మదావళాననః గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు ప్రపూజయంతి దేహినస్సమాప్నువంతి చేప్సితమ్ || ౨ || చతుఃపుమర్థదాయిభిశ్చతుష్కరైర్విలంబినా సహోదరేణ సోదరేణ పద్మజాండసంతతేః పదద్వయేన చాపదాం నివారకేణ భాసురాం భజే భవాత్మజం ప్రభుం ప్రసన్నవక్త్రమద్వయమ్ || ౩ || బలిష్ఠమూషకాదిరాజపృష్ఠనిష్ఠవిష్టర- -ప్రతిష్ఠితంగణప్రబర్హ పారమేష్ఠ్యశోభితమ్ గరిష్ఠమాత్మభక్తకార్యవిఘ్నవర్గభంజనే పటిష్ఠమాశ్రితావనే …

Read More »

Ganapathi Thalam in telugu- గణపతి తాళం

  వికటోత్కటసుందరదంతిముఖం భుజగేంద్రసుసర్పగదాభరణమ్ | గజనీలగజేంద్ర గణాధిపతిం ప్రణతోఽస్మి వినాయక హస్తిముఖమ్ || ౧ || సుర సుర గణపతి సుందరకేశం ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞసమానమ్ | భవ భవ గణపతి పద్మశరీరం జయ జయ గణపతి దివ్యనమస్తే || ౨ || గజముఖవక్త్రం గిరిజాపుత్రం గణగుణమిత్రం గణపతిమీశప్రియమ్ || ౩ || కరధృతపరశుం కంకణపాణిం కబలితపద్మరుచిమ్ | సురపతివంద్యం సుందరనృత్తం [** సుందరవక్త్రం **] సురచితమణిమకుటమ్ || …

Read More »

Ekadanta stotram in Telugu-ఏకదంతస్తోత్రం

  మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః | భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః || ౧ || ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ | తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరమ్ || ౨ || దేవర్షయ ఊచుః సదాత్మరూపం సకలాదిభూత -మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ | అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౩ || అనంతచిద్రూపమయం గణేశం హ్యభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ | హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం తమేకదంతం …

Read More »

Runa Vimochana Ganesha Stotram in Telugu- ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం

  అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః | శ్రీ గణేశ | ఋణం ఛింది | వరేణ్యం | హుం | నమః | ఫట్ | ఇతి కర హృదయాది న్యాసః …

Read More »

Runa Mukti Ganesha Stotram (Shukracharya Kritam) Telugu-ఋణముక్తి గణేశ స్తోత్రం (శుక్రాచార్య కృతం)

  అస్య శ్రీ ఋణమోచన మహాగణపతి స్తోత్రమంత్రస్య, భగవాన్ శుక్రాచార్య ఋషిః, ఋణమోచన మహాగణపతిర్దేవతా, మమ ఋణమోచనార్తే జపే వినియోగః | ఋష్యాదిన్యాసః – భగవాన్ శుక్రాచార్య ఋషయే నమః శిరసి, ఋణమోచనగణపతి దేవతాయై నమః హృది, మమ ఋణమోచనార్థే జపే వినియోగాయ నమః అంజలౌ | స్తోత్రం – ఓం స్మరామి దేవదేవేశం వక్రతుండం మహాబలమ్ | షడక్షరం కృపాసిన్ధుం నమామి ఋణముక్తయే || ౧ || మహాగణపతిం …

Read More »

Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) Telugu- బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

    కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ | శంకరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౧ శ్రీపార్వత్యువాచ | భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు | ఆపదుద్ధారణం మంత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ || ౨ సర్వేషాం చైవ భూతానాం హితార్థం వాంఛితం మయా | విశేషతస్తు రాజ్ఞాం వై శాంతిపుష్టిప్రసాధనమ్ || ౩ అంగన్యాస కరన్యాస బీజన్యాస సమన్వితమ్ | వక్తుమర్హసి దేవేశ మమ హర్షవివర్ధనమ్ || ౪ శ్రీభగవానువాచ | …

Read More »

Dakshinamurthy Pancharatna Stotram in Telugu-దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం

  మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౨ || కృత్తదక్షమఖాధిపం వరవీరభద్రగణేన వై యక్షరాక్షసమర్త్యకిన్నరదేవపన్నగవందితమ్ | రత్నభుగ్గణనాథభృత్ భ్రమరార్చితాంఘ్రిసరోరుహం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౩ || నక్తనాదకలాధరం నగజాపయోధరమండలం లిప్తచందనపంకకుంకుమముద్రితామలవిగ్రహమ్ | శక్తిమంతమశేషసృష్టివిధానకే సకలం ప్రభుం దక్షిణాముఖమాశ్రయే …

Read More »

Kedareswara Vratham in Telugu-కేదారేశ్వర వ్రతకల్పము

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం ఆచరించవలెను.) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ మహాగణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభ ఫలావాప్త్యర్థం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త …

Read More »

Harihara Ashtottara Shatanamavali in Telugu-హరిహర అష్టోత్తర శతనామావళీ

    ఓం గోవిన్దాయ నమః | ఓం మాధవాయ నమః | ఓం ముకున్దాయ నమః | ఓం హరయే నమః | ఓం మురారయే నమః | ఓం శమ్భవే నమః | ఓం శివాయ నమః | ఓం ఈశాయ నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ౯ ఓం శూలపాణయే నమః | ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం అచ్యుతాయ నమః …

Read More »

Harihara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-హరిహర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

  గోవిన్ద మాధవ ముకున్ద హరే మురారే శమ్భో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౧ || గఙ్గాధరాఽన్ధకరిపో హర నీలకణ్ఠ వైకుణ్ఠ కైటభరిపో కమఠాఽబ్జపాణే | భూతేశ ఖణ్డపరశో మృడ చణ్డికేశ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౨ || విష్ణో నృసింహ మధుసూదన చక్రపాణే గౌరీపతే గిరిశ శఙ్కర చన్ద్రచూడ | …

Read More »

Bilva Ashttotara Shatanama Stotram in Telugu-బిల్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

  త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ | త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧ || త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః | తవ పూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨ || సర్వత్రైలోక్యకర్తారం సర్వత్రైలోక్యపాలనమ్ | సర్వత్రైలోక్యహర్తారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩ || నాగాధిరాజవలయం నాగహారేణ భూషితమ్ | నాగకుండలసంయుక్తం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪ || అక్షమాలాధరం రుద్రం పార్వతీప్రియవల్లభమ్ …

Read More »

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

  చాముండికాంబా శ్రీకంఠః పార్వతీ పరమేశ్వరః | మహారాజ్ఞీ మహాదేవస్సదారాధ్యా సదాశివః || ౧ || శివార్ధాంగీ శివార్ధాంగో భైరవీ కాలభైరవః | శక్తిత్రితయరూపాఢ్యా మూర్తిత్రితయరూపవాన్ || ౨ || కామకోటిసుపీఠస్థా కాశీక్షేత్రసమాశ్రయః | దాక్షాయణీ దక్షవైరి శూలినీ శూలధారకః || ౩ || హ్రీంకారపంజరశుకీ హరిశంకరరూపవాన్ | శ్రీమద్గణేశజననీ షడాననసుజన్మభూః || ౪ || పంచప్రేతాసనారూఢా పంచబ్రహ్మస్వరూపభృత్ | చండముండశిరశ్ఛేత్రీ జలంధరశిరోహరః || ౫ || సింహవాహా వృషారూఢః …

Read More »

Halasyesha Ashtakam in telugu-హాలాస్యేశాష్టకం

  కుండోదర ఉవాచ | శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధక సురారాతీంద్రవక్షస్థల | కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౧ || కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక నీలార్ధాంగ నివేశ నిర్జరధునీ భాస్వజ్జటామండల | కైలాసాచలవాస కార్ముకహర త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౨ || ఫాలాక్ష ప్రభవ ప్రభంజన సఖ ప్రోద్యత్స్ఫులింగచ్ఛటా- -తూలానంగక చారుసంహనన సన్మీనేక్షణావల్లభ | శైలాదిప్రముఖైర్గణైస్స్తుతగణ …

Read More »

Hatakeshwara Stuti in Telugu-హాటకేశ్వర స్తుతిః

    ఓం నమోఽస్తు శర్వ శంభో త్రినేత్ర చారుగాత్ర త్రైలోక్యనాథ ఉమాపతే దక్షయజ్ఞవిధ్వంసకారక కామాంగనాశన ఘోరపాపప్రణాశన మహాపురుష మహోగ్రమూర్తే సర్వసత్త్వక్షయంకర శుభంకర మహేశ్వర త్రిశూలధర స్మరారే గుహాధామన్ దిగ్వాసః మహాచంద్రశేఖర జటాధర కపాలమాలావిభూషితశరీర వామచక్షుఃక్షుభితదేవ ప్రజాధ్యక్షభగాక్ష్ణోః క్షయంకర భీమసేనా నాథ పశుపతే కామాంగదాహిన్ చత్వరవాసిన్ శివ మహాదేవ ఈశాన శంకర భీమ భవ వృషధ్వజ కలభప్రౌఢమహానాట్యేశ్వర భూతిరత ఆవిముక్తక రుద్ర రుద్రేశ్వర స్థాణో ఏకలింగ కాళిందీప్రియ శ్రీకంఠ నీలకంఠ …

Read More »

Hatakeshwara Ashtakam in Telugu-హాటకేశ్వరాష్టకమ్

    జటాతటాన్తరోల్లసత్సురాపగోర్మిభాస్వరమ్ లలాటనేత్రమిన్దునావిరాజమానశేఖరమ్ | లసద్విభూతిభూషితం ఫణీంద్రహారమీశ్వరమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౧ || పురాన్ధకాదిదాహకం మనోభవప్రదాహకమ్ మహాఘరాశినాశకం అభీప్సితార్థదాయకమ్ | జగత్త్రయైకకారకం విభాకరం విదారకమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౨ || మదీయ మానసస్థలే సదాఽస్తు తే పదద్వయమ్ మదీయ వక్త్రపంకజే శివేతి చాక్షరద్వయమ్ | మదీయ లోచనాగ్రతః సదాఽర్ధచన్ద్రవిగ్రహమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౩ || భజంతి …

Read More »