Breaking News

Tag Archives: slokam

Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu- ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  శ్రీం ఇతి శక్తిః   కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్ లంకావిధ్వంసనేతి కవచమ్  మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానం – ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ | సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతాంబరసమావృతమ్ || గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ | జ్ఞానముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలంకారభూషితమ్ || …

Read More »

Hanuman Badabanala Stotram in Telugu-హనుమాన్ బడబానల స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర ఋషిః, శ్రీ బడబానల హనుమాన్ దేవతా, మమ సమస్త రోగ ప్రశమనార్థం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం సమస్త పాపక్షయార్థం శ్రీసీతారామచంద్ర ప్రీత్యర్థం హనుమద్బడబానల స్తోత్ర జపమహం కరిష్యే | ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే శ్రీమహాహనుమతే ప్రకట పరాక్రమ సకలదిఙ్మండల యశోవితాన ధవళీకృత జగత్త్రితయ వజ్రదేహ, రుద్రావతార, లంకాపురీ దహన, ఉమా అనలమంత్ర ఉదధిబంధన, దశశిరః …

Read More »

Hanuman Langoolastra stotram in Telugu-హనుమాల్లాంగూలాస్త్ర స్తోత్రం

    హనుమన్నంజనీసూనో మహాబలపరాక్రమ | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧ || మర్కటాధిప మార్తండమండలగ్రాసకారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౨ || అక్షక్షపణ పింగాక్ష దితిజాసుక్షయంకర | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౩ || రుద్రావతార సంసారదుఃఖభారాపహారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౪ || శ్రీరామచరణాంభోజమధుపాయితమానస | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౫ || వాలిప్రమథక్లాంతసుగ్రీవోన్మోచనప్రభో | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౬ || సీతావిరహవారాశిభగ్న …

Read More »

Hanuman namaskara in telugu -హనుమన్నమస్కారః

    గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ | రామాయణమహామాలారత్నం వందేఽనిలాత్మజమ్ || ౧ || అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ | కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరమ్ || ౨ || మహావ్యాకరణాంభోధి-మంథమానసమందరమ్ | కవయంతం రామకీర్త్యా హనుమంతముపాస్మహే || ౩ || ఉల్లంఘ్య సింధోః సలిలం సలీలం యః శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః | ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయమ్ || ౪ || మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ …

Read More »

Vayu Stuti in Telugu-వాయు స్తుతి

    అథ నఖస్తుతిః | పాంత్వస్మాన్ పురుహూతవైరిబలవన్మాతంగమాద్యద్ఘటా- -కుంభోచ్చాద్రివిపాటనాధికపటు ప్రత్యేక వజ్రాయితాః | శ్రీమత్కంఠీరవాస్యప్రతతసునఖరా దారితారాతిదూర- -ప్రధ్వస్తధ్వాంతశాంతప్రవితతమనసా భావితా భూరిభాగైః || ౧ || లక్ష్మీకాంత సమంతతోఽపి కలయన్ నైవేశితుస్తే సమం పశ్యామ్యుత్తమవస్తు దూరతరతోపాస్తం రసో యోఽష్టమః | యద్రోషోత్కర దక్ష నేత్ర కుటిల ప్రాంతోత్థితాగ్ని స్ఫురత్ ఖద్యోతోపమ విస్ఫులింగభసితా బ్రహ్మేశశక్రోత్కరాః || ౨ || అథ వాయుస్తుతిః | శ్రీమద్విష్ణ్వంఘ్రినిష్ఠాతిగుణగురుతమశ్రీమదానందతీర్థ- -త్రైలోక్యాచార్యపాదోజ్జ్వలజలజలసత్పాంసవోఽస్మాన్ పునంతు | వాచాం యత్ర …

Read More »

Yantrodharaka Hanuman Stotram Telugu-యంత్రోధారక హనుమత్ (ప్రాణదేవర) స్తోత్రం

    నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమమ్ | శ్రీ మారుతాత్మసంభూతం విద్యుత్కాంచన సన్నిభమ్ || ౧ పీనవృత్తం మహాబాహుం సర్వశత్రునివారణమ్ | రామప్రియతమం దేవం భక్తాభీష్టప్రదాయకమ్ || ౨ నానారత్నసమాయుక్త-కుండలాదివిరాజితమ్ | ద్వాత్రింశల్లక్షణోపేతం స్వర్ణపీఠవిరాజితమ్ || ౩ త్రింశత్కోటిబీజసంయుక్తం ద్వాదశావర్తి ప్రతిష్ఠితమ్ | పద్మాసనస్థితం దేవం షట్కోణమండలమధ్యగమ్ || ౪ చతుర్భుజం మహాకాయం సర్వవైష్ణవశేఖరమ్ | గదాఽభయకరం హస్తౌ హృదిస్థో సుకృతాంజలిమ్ || ౫ హంసమంత్ర …

Read More »

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram in Telugu-మంత్రాత్మక శ్రీ మారుతి స్తోత్రం

    ఓం నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయ ధీమతే | నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయ శ్రీమతే || ౧ || మోహశోకవినాశాయ సీతాశోకవినాశినే | భగ్నాశోకవనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే || ౨ || గతి నిర్జితవాతాయ లక్ష్మణప్రాణదాయ చ | వనౌకసాం వరిష్ఠాయ వశినే వనవాసినే || ౩ || తత్త్వజ్ఞాన సుధాసింధు నిమగ్నాయ మహీయసే | ఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవ సచివాయ తే || ౪ || జన్మమృత్యుభయఘ్నాయ …

Read More »

Bajrang Baan in Telugu-బజరంగ్ బాణ్

    నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తే, వినయ కరేఁ సనమాన | తేహి కే కారజ సకల శుభ, సిద్ధ కరేఁ హనుమాన || జయ హనుమంత సంత హితకారీ, సున లీజై ప్రభు వినయ హమారీ | జన కే కాజ విలంబ న కీజై, ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై | జైసే కూది సింధు కే పారా, సురసా బదన పైఠి బిస్తారా …

Read More »

Apaduddharaka Hanuman Stotram Telugu-ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్ర మహామంత్ర కవచస్య, విభీషణ ఋషిః, హనుమాన్ దేవతా, సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ప్రసాదేన మమ సర్వాపన్నివృత్త్యర్థే, సర్వాకార్యానుకూల్య సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం || వామే కరే వైరిభీతం వహన్తం శైలం పరే శృంఖలహారిటంకమ్ | దధానమచ్ఛచ్ఛవియజ్ఞసూత్రం భజే జ్వలత్కుండలమాంజనేయమ్ || ౧ || సంవీతకౌపీన ముదంచితాంగుళిం సముజ్జ్వలన్మౌంజిమథోపవీతినమ్ | సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం తమాంజనేయం శరణం ప్రపద్యే || ౨ …

Read More »

Anjaneya Bhujanga Stotram in Telugu-ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

    ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం జగద్భీతిశౌర్యం తుషారాద్రిధైర్యమ్ | తృణీభూతహేతిం రణోద్యద్విభూతిం భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్తమిత్రమ్ || ౧ || భజే పావనం భావనానిత్యవాసం భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసమ్ | భజే చంద్రికా కుంద మందార హాసం భజే సంతతం రామభూపాల దాసమ్ || ౨ || భజే లక్ష్మణప్రాణరక్షాతిదక్షం భజే తోషితానేక గీర్వాణపక్షమ్ | భజే ఘోర సంగ్రామ సీమాహతాక్షం భజే రామనామాతి సంప్రాప్తరక్షమ్ || ౩ || కృతాభీలనాదం …

Read More »