Breaking News

Tag Archives: slokam

Bhadra Lakshmi stotram in Telugu- భద్రలక్ష్మీ స్తోత్రం

  శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా | తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ || పంచమం విష్ణుపత్నీతి షష్ఠం శ్రీవైష్ణవీతి చ | సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ || నవమం శార్‍ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా | ఏకాదశం మహాలక్ష్మిః ద్వాదశం లోకసుందరీ || ౩ || శ్రీః పద్మ కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ | మా క్షీరాబ్ధి సుతాఽరవిందజననీ …

Read More »

Padmavathi Stotram in Telugu-పద్మావతీ స్తోత్రం

  విష్ణుపత్ని జగన్మాతః విష్ణువక్షస్థలస్థితే | పద్మాసనే పద్మహస్తే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౧ || వేంకటేశప్రియే పూజ్యే క్షీరాబ్దితనయే శుభే | పద్మేరమే లోకమాతః పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౨ || కళ్యాణీ కమలే కాంతే కళ్యాణపురనాయికే | కారుణ్యకల్పలతికే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౩ || సహస్రదళపద్మస్థే కోటిచంద్రనిభాననే | పద్మపత్రవిశాలాక్షీ పద్మావతి నమోఽస్తు తే || ౪ || సర్వజ్ఞే సర్వవరదే …

Read More »

Aparajitha stotram in Telugu-అపరాజితా స్తోత్రం

  నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః | నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ || ౧ || రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః | జ్యోత్స్నాయై చేన్దురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః || ౨ || కల్యాణ్యై ప్రణతా వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కుర్మో నమో నమః | నైరృత్యై భూభృతాం లక్ష్మ్యై శర్వాణ్యై తే నమో నమః || ౩ …

Read More »

Dakshayani Stotram in Telugu-దాక్షాయణీ స్తోత్రం

  గంభీరావర్తనాభీ మృగమదతిలకా వామబింబాధరోష్టీ శ్రీకాంతాకాంచిదామ్నా పరివృత జఘనా కోకిలాలాపవాణి | కౌమారీ కంబుకంఠీ ప్రహసితవదనా ధూర్జటీప్రాణకాంతా రంభోరూ సింహమధ్యా హిమగిరితనయా శాంభవీ నః పునాతు || ౧ || దద్యాత్కల్మషహారిణీ శివతనూ పాశాంకుశాలంకృతా శర్వాణీ శశిసూర్యవహ్నినయనా కుందాగ్రదంతోజ్జ్వలా | కారుణ్యామృతపూర్ణవాగ్విలసితా మత్తేభకుంభస్తనీ లోలాక్షీ భవబంధమోక్షణకరీ స్వ శ్రేయసం సంతతమ్ || ౨ || మధ్యే సుధాబ్ధి మణిమంటపరత్న వేద్యాం సింహాసనోపరిగతాం పరిపీతవర్ణామ్ | పీతాంబరాభరణమాల్యవిచిత్రగాత్రీం దేవీం భజామి నితరాం …

Read More »

Gauri Saptashloki stuti in Telugu-గౌరీ సప్తశ్లోకీ స్తుతిః

  కరోపాంతే కాంతే వితరణరవంతే విదధతీం నవాం వీణాం శోణామభిరుచిభరేణాంకవదనాం | సదా వందే మందేతరమతిరహం దేశికవశా- త్కృపాలంబామంబాం కుసుమితకదంబాంకణగృహామ్ || ౧ || శశిప్రఖ్యం ముఖ్యం కృతకమలసఖ్యం తవ ముఖం సుధావాసం హాసం స్మితరుచిభిరాసన్న కుముదం | కృపాపాత్రే నేత్రే దురితకరితోత్రేచ నమతాం సదా లోకే లోకేశ్వరి విగతశోకేన మనసా || ౨ || అపి వ్యాధా వాధావపి సతి సమాధాయ హృది తా మనౌపమ్యాం రమ్యాం మునిభిరవగమ్యాం …

Read More »

Gauri Navaratnamalika Stava in Telugu- గౌరీ నవరత్నమాలికా స్తవః

  వాణీం జితశుకవాణీ మళికులవేణీం భవాంబుధిద్రోణిం | వీణాశుకశిశుపాణిం నతగీర్వాణీం నమామి శర్వాణీమ్ || ౧ || కువలయదళనీలాంగీం కువలయరక్షైకదీక్షితాపాంగీమ్ | లోచనవిజితకురంగీం మాతంగీం నౌమి శంకరార్ధాంగీమ్ || ౨ || కమలాం కమలజకాంతాం కలసారసదత్తకాంతకరకమలాం | కరయుగళవిధృతకమలాం విమలాంకమలాంకచూడసకలకలామ్ || ౩ || సుందరహిమకరవదనాం కుందసురదనాం ముకుందనిధిసదనాం | కరుణోజ్జీవితమదనాం సురకుశలాయాసురేషు కృతదమనామ్ ||౪ || అరుణాధరజితబింబాం జగదంబాం గమనవిజితకాదంబాం | పాలితసుతజనకదంబాం పృథులనితంబాం భజే సహేరంబామ్ || …

Read More »

Gayatri Bhujanga Stotram in Telugu-గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం

  ఉషఃకాలగమ్యాముదాత్త స్వరూపాం అకారప్రవిష్టాముదారాంగభూషామ్ | అజేశాది వంద్యామజార్చాంగభాజాం అనౌపమ్యరూపాం భజామ్యాది సంధ్యామ్ || ౧ || సదా హంసయానాం స్ఫురద్రత్నవస్త్రాం వరాభీతి హస్తాం ఖగామ్నాయరూపామ్ | స్ఫురత్స్వాధికామక్షమాలాం చ కుంభం దధనామహం భావయే పూర్వసంధ్యామ్ || ౨ || ప్రవాళ ప్రకృష్టాంగ భూషోజ్జ్వలంతీం కిరీటోల్లసద్రత్నరాజప్రభాతామ్ | విశాలోరు భాసాం కుచాశ్లేషహారాం భజే బాలికాం బ్రహ్మవిద్యాం వినోదామ్ || ౩ || స్ఫురచ్చంద్ర కాంతాం శరచ్చంద్రవక్త్రాం మహాచంద్రకాంతాద్రి పీనస్తనాఢ్యామ్ | …

Read More »

Gayatri Stotram in Telugu-గాయత్రీ స్తోత్రం

  నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || ౧ || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే || ౨ || అనంతకోటిబ్రహ్మాండవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ | నిత్యానందే మహామాయే పరేశానీ నమోఽస్తు తే || ౩ || త్వం బ్రహ్మా త్వం హరిః సాక్షాద్రుద్రస్త్వమింద్రదేవతా | మిత్రస్త్వం వరుణస్త్వం చ త్వమగ్నిరశ్వినౌ భగః || ౪ …

Read More »