Breaking News

Tag Archives: slokam

Siddhi Vinayaka Stotram telugu- సిద్ధివినాయక స్తోత్రం

  విఘ్నేశ విఘ్నచయఖండననామధేయ శ్రీశంకరాత్మజ సురాధిపవంద్యపాద | దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమంగలాత్మన్ విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౧ || సత్పద్మరాగమణివర్ణశరీరకాంతిః శ్రీసిద్ధిబుద్ధిపరిచర్చితకుంకుమశ్రీః | దక్షస్తనే వలయితాతిమనోజ్ఞశుండో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౨ || పాశాంకుశాబ్జపరశూంశ్చ దధచ్చతుర్భి- -ర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్త్రగుమాంగజాతః | సిందూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వమ్ || ౩ || కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరంచిముఖ్యైః సంపూజితః సురవరైరపి మోదకాద్యైః | సర్వేషు చ ప్రథమమేవ సురేషు పూజ్యో …

Read More »

Vighneshwara Shodasha Nama Stotram in Telugu-విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం

  సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః || ౧ || ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండశ్శూర్పకర్ణో హేరంబస్స్కందపూర్వజః || ౨ || షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే || ౩ ||

Read More »

Vallabhesha Karavalamba Stotram in Telugu-వల్లభేశ కరావలంబ స్తోత్రం

  ఓమంఘ్రిపద్మమకరందకులామృతం తే నిత్యం యజంతి దివి యత్ సురసిద్ధసంఘాః | జ్ఞాత్వామృతం చ గణశస్తదహం భజామి శ్రీవల్లభేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || శ్రీమాతృసూనుమధునా శరణం ప్రపద్యే దారిద్ర్యదుఃఖశమనం కురు మే గణేశ | మత్సంకటం చ సకలం హర విఘ్నరాజ శ్రీవల్లభేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ || గంగాధరాత్మజ వినాయక మూలమూర్తే వ్యాధిం జవేన వినివారయ ఫాలచంద్ర | విజ్ఞానదృష్టిమనిశం మయి …

Read More »

Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram in Telugu-రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తోత్రం

  వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం వల్లభామాశ్లిష్యతన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ | వాతనందనవాంఛితార్థ విధాయినం సుఖదాయినం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧|| కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం కాయ కాంతిజితారుణం కృతభక్తపాపవిదారణమ్ | వాదివాక్సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨|| మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ | పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్కృతికారకం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩|| ఆఖుదైత్యరథాంగమరుణమయూఖమర్థిసుఖార్థినం శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదారసుగుణమదారుణమ్ | శ్రీఖనిం శ్రీత భక్త నిర్జరశాఖినం లేఖావనం వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౪|| …

Read More »

Maha Ganapathi Mangala Malika stotram in Telugu-మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం

  శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧ || ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౨ || లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే గజాననాయప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౩ || పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయచ శ్రీమతే గజకర్ణాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౪ || ద్వైమాతురాయ బాలాయ హేరంబాయ మహాత్మనే వికటాయాఖువాహాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౫ || పృశ్నిశృంగాయాజితాయ క్షిప్రాభీష్టార్థదాయినే సిద్ధిబుద్ధిప్రమోదాయ …

Read More »

Mahaganapathi Navarna vedapada stavah in Telugu-మహాగణపతి నవార్ణ వేదపాద స్తవః

    శ్రీకంఠతనయ శ్రీశ శ్రీకర శ్రీదలార్చిత | శ్రీవినాయక సర్వేశ శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧ || గజానన గణాధీశ ద్విజరాజవిభూషిత | భజే త్వాం సచ్చిదానంద బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే || ౨ || ణషష్ఠవాచ్యనాశాయ రోగాటవికుఠారిణే | ఘృణాపాలితలోకాయ వనానాం పతయే నమః || ౩ || ధియం ప్రయచ్ఛతే తుభ్యం ఈప్సితార్థప్రదాయినే | దీప్తభూషణభూషాయ దిశాం చ పతయే నమః || ౪ …

Read More »

Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah in Telugu-ద్వాత్రింశద్గణపతి ధ్యాన శ్లోకాః

    ౧. శ్రీ బాలగణపతిః కరస్థ కదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ | బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || ౧ || ౨. శ్రీ తరుణగణపతిః పాశాంకుశాపూపకపిత్థజంబూ- -స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః | ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః పాయాత్ స యుష్మాంస్తరుణో గణేశః || ౨ || ౩. శ్రీ భక్తగణపతిః నారికేలామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్ | శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || ౩ || ౪. శ్రీ వీరగణపతిః బేతాలశక్తిశరకార్ముకచక్రఖడ్గ- -ఖట్వాంగముద్గరగదాంకుశనాగపాశాన్ | శూలం …

Read More »

Ganesha Aksharamalika Stotram in Telugu-గణేశాక్షరమాలికా స్తోత్రం

    అగజాప్రియసుత వారణపతిముఖ షణ్ముఖసోదర భువనపతే శుభ | సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక పాలయమాం శుభ || ఆగమశతనుత మారితదితిసుత మారారిప్రియ మందగతే శుభ | సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక పాలయమాం శుభ || ఇజ్యాధ్యయన ముఖాఖిలసత్కృతి పరిశుద్ధాంతఃకరణగతే శుభ | సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక పాలయమాం శుభ || ఈర్ష్యారోష కషాయితమానస దుర్జనదూర పదాంబురుహ శుభ | సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక సిద్ధివినాయక పాలయమాం శుభ || ఉత్తమతర …

Read More »

Ganesha Prabhava Stuti in Telugu-గణేశ ప్రభావ స్తుతిః

  ఓమిత్యాదౌ వేదవిదోయం ప్రవదంతి బ్రహ్మాద్యాయం లోకవిధానే ప్రణమంతి | యోఽంతర్యామీ ప్రాణిగణానాం హృదయస్థః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౧ || గంగా గౌరీ శంకరసంతోషకవృత్తం గంధర్వాళీగీతచరిత్రం సుపవిత్రమ్ | యో దేవానామాదిరనాదిర్జగదీశం తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౨ || గచ్ఛేత్సిద్ధిం యన్మనుజాపీ కార్యాణాం గంతాపారం సంసృతి సింధోర్యద్వేత్తా | గర్వగ్రంథేర్యః కిలభేత్తా గణరాజః తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || ౩ || …

Read More »

Ganesha Panchachamara stotram in Telugu- గణేశ పంచచామర స్తోత్రం

  నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్ త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశాం కరే || ౧ || గణేశ్వరః కృపానిధిర్జగత్పతిః పరాత్పరః ప్రభుస్స్వలీల యాభవచ్ఛివాన్మదావళాననః గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు ప్రపూజయంతి దేహినస్సమాప్నువంతి చేప్సితమ్ || ౨ || చతుఃపుమర్థదాయిభిశ్చతుష్కరైర్విలంబినా సహోదరేణ సోదరేణ పద్మజాండసంతతేః పదద్వయేన చాపదాం నివారకేణ భాసురాం భజే భవాత్మజం ప్రభుం ప్రసన్నవక్త్రమద్వయమ్ || ౩ || బలిష్ఠమూషకాదిరాజపృష్ఠనిష్ఠవిష్టర- -ప్రతిష్ఠితంగణప్రబర్హ పారమేష్ఠ్యశోభితమ్ గరిష్ఠమాత్మభక్తకార్యవిఘ్నవర్గభంజనే పటిష్ఠమాశ్రితావనే …

Read More »