Breaking News

Tag Archives: slokam

Ganapathi Thalam in telugu- గణపతి తాళం

  వికటోత్కటసుందరదంతిముఖం భుజగేంద్రసుసర్పగదాభరణమ్ | గజనీలగజేంద్ర గణాధిపతిం ప్రణతోఽస్మి వినాయక హస్తిముఖమ్ || ౧ || సుర సుర గణపతి సుందరకేశం ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞసమానమ్ | భవ భవ గణపతి పద్మశరీరం జయ జయ గణపతి దివ్యనమస్తే || ౨ || గజముఖవక్త్రం గిరిజాపుత్రం గణగుణమిత్రం గణపతిమీశప్రియమ్ || ౩ || కరధృతపరశుం కంకణపాణిం కబలితపద్మరుచిమ్ | సురపతివంద్యం సుందరనృత్తం [** సుందరవక్త్రం **] సురచితమణిమకుటమ్ || …

Read More »

Ekadanta stotram in Telugu-ఏకదంతస్తోత్రం

  మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః | భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః || ౧ || ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ | తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరమ్ || ౨ || దేవర్షయ ఊచుః సదాత్మరూపం సకలాదిభూత -మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ | అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౩ || అనంతచిద్రూపమయం గణేశం హ్యభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ | హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం తమేకదంతం …

Read More »

Runa Vimochana Ganesha Stotram in Telugu- ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం

  అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః | శ్రీ గణేశ | ఋణం ఛింది | వరేణ్యం | హుం | నమః | ఫట్ | ఇతి కర హృదయాది న్యాసః …

Read More »

Runa Mukti Ganesha Stotram (Shukracharya Kritam) Telugu-ఋణముక్తి గణేశ స్తోత్రం (శుక్రాచార్య కృతం)

  అస్య శ్రీ ఋణమోచన మహాగణపతి స్తోత్రమంత్రస్య, భగవాన్ శుక్రాచార్య ఋషిః, ఋణమోచన మహాగణపతిర్దేవతా, మమ ఋణమోచనార్తే జపే వినియోగః | ఋష్యాదిన్యాసః – భగవాన్ శుక్రాచార్య ఋషయే నమః శిరసి, ఋణమోచనగణపతి దేవతాయై నమః హృది, మమ ఋణమోచనార్థే జపే వినియోగాయ నమః అంజలౌ | స్తోత్రం – ఓం స్మరామి దేవదేవేశం వక్రతుండం మహాబలమ్ | షడక్షరం కృపాసిన్ధుం నమామి ఋణముక్తయే || ౧ || మహాగణపతిం …

Read More »

Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) Telugu- బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

    కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ | శంకరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౧ శ్రీపార్వత్యువాచ | భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు | ఆపదుద్ధారణం మంత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ || ౨ సర్వేషాం చైవ భూతానాం హితార్థం వాంఛితం మయా | విశేషతస్తు రాజ్ఞాం వై శాంతిపుష్టిప్రసాధనమ్ || ౩ అంగన్యాస కరన్యాస బీజన్యాస సమన్వితమ్ | వక్తుమర్హసి దేవేశ మమ హర్షవివర్ధనమ్ || ౪ శ్రీభగవానువాచ | …

Read More »

Dakshinamurthy Pancharatna Stotram in Telugu-దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం

  మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౨ || కృత్తదక్షమఖాధిపం వరవీరభద్రగణేన వై యక్షరాక్షసమర్త్యకిన్నరదేవపన్నగవందితమ్ | రత్నభుగ్గణనాథభృత్ భ్రమరార్చితాంఘ్రిసరోరుహం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౩ || నక్తనాదకలాధరం నగజాపయోధరమండలం లిప్తచందనపంకకుంకుమముద్రితామలవిగ్రహమ్ | శక్తిమంతమశేషసృష్టివిధానకే సకలం ప్రభుం దక్షిణాముఖమాశ్రయే …

Read More »

Kedareswara Vratham in Telugu-కేదారేశ్వర వ్రతకల్పము

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం ఆచరించవలెను.) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ మహాగణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభ ఫలావాప్త్యర్థం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త …

Read More »

Harihara Ashtottara Shatanamavali in Telugu-హరిహర అష్టోత్తర శతనామావళీ

    ఓం గోవిన్దాయ నమః | ఓం మాధవాయ నమః | ఓం ముకున్దాయ నమః | ఓం హరయే నమః | ఓం మురారయే నమః | ఓం శమ్భవే నమః | ఓం శివాయ నమః | ఓం ఈశాయ నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ౯ ఓం శూలపాణయే నమః | ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం అచ్యుతాయ నమః …

Read More »

Harihara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-హరిహర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

  గోవిన్ద మాధవ ముకున్ద హరే మురారే శమ్భో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౧ || గఙ్గాధరాఽన్ధకరిపో హర నీలకణ్ఠ వైకుణ్ఠ కైటభరిపో కమఠాఽబ్జపాణే | భూతేశ ఖణ్డపరశో మృడ చణ్డికేశ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౨ || విష్ణో నృసింహ మధుసూదన చక్రపాణే గౌరీపతే గిరిశ శఙ్కర చన్ద్రచూడ | …

Read More »

Bilva Ashttotara Shatanama Stotram in Telugu-బిల్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

  త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ | త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧ || త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః | తవ పూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨ || సర్వత్రైలోక్యకర్తారం సర్వత్రైలోక్యపాలనమ్ | సర్వత్రైలోక్యహర్తారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩ || నాగాధిరాజవలయం నాగహారేణ భూషితమ్ | నాగకుండలసంయుక్తం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪ || అక్షమాలాధరం రుద్రం పార్వతీప్రియవల్లభమ్ …

Read More »