Breaking News

Tag Archives: slokam

Anjaneya Navaratna Mala Stotram in Telugu-ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

    మాణిక్యం – తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః | ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి || ౧ || ముత్యం – యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథా తవ | స్మృతిర్మతిర్ధృతిర్దాక్ష్యం స కర్మసు న సీదతి || ౨ || ప్రవాలం – అనిర్వేదః శ్రియో మూలం అనిర్వేదః పరం సుఖమ్ | అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః || ౩ || …

Read More »

Anjaneya Dvadasa nama stotram in Telugu-ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః | రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః || ౧ || ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః | లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః | స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః | తస్యమృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩ ||

Read More »

Nageshwara Stuti in Telugu-నాగేశ్వర స్తుతిః

      యో దేవః సర్వభూతానామాత్మా హ్యారాధ్య ఏవ చ | గుణాతీతో గుణాత్మా చ స మే నాగః ప్రసీదతు || ౧ || హృదయస్థోపి దూరస్థః మాయావీ సర్వదేహినామ్ | యోగినాం చిత్తగమ్యస్తు స మే నాగః ప్రసీదతు || ౨ || సహస్రశీర్షః సర్వాత్మా సర్వాధారః పరశ్శివః | మహావిషాస్యజనకః స మే నాగః ప్రసీదతు || ౩ || కాద్రవేయోమహాసత్త్వః కాలకూటముఖాంబుజః | …

Read More »

Naga Stotram (Nava Naga Stotram) Telugu-నాగ స్తోత్రం (నవనాగ స్తోత్రం)

    అనంతం వాసుకిం శేషం పద్మనాభం చ కంబలమ్ | శంఖపాలం ధృతరాష్ట్రం తక్షకం కాళియం తథా || ఫలశృతి – ఏతాని నవ నామాని నాగానాం చ మహాత్మనామ్ | సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం ప్రాతఃకాలే విశేషతః || సంతానం ప్రాప్యతే నూనం సంతానస్య చ రక్షకాః | సర్వబాధా వినిర్ముక్తః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || సర్పదర్శనకాలే వా పూజాకాలే చ యః పఠేత్ | తస్య …

Read More »

Adisesha Stavam in Telugu-ఆదిశేష స్తవం

      శ్రీమద్విష్ణుపదాంభోజ పీఠాయుత ఫణాతలమ్ | శేషత్వైక స్వరూపం తం ఆదిశేషముపాస్మహే || ౧ అనంతాం దధతం శీర్షైః అనంతశయనాయితమ్ | అనంతే చ పదే భాన్తం తం అనంతముపాస్మహే || ౨ శేషే శ్రియఃపతిస్తస్య శేష భూతం చరాచరమ్ | ప్రథమోదాహృతిం తత్ర శ్రీమన్తం శేషమాశ్రయే || ౩ వందే సహస్రస్థూణాఖ్య శ్రీమహామణిమండపమ్ | ఫణా సహస్రరత్నౌఘైః దీపయన్తం ఫణీశ్వరమ్ || ౪ శేషః సింహాసనీ …

Read More »

Garuda Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-గరుడాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    శ్రీదేవ్యువాచ | దేవదేవ మహాదేవ సర్వజ్ఞ కరుణానిధే | శ్రోతుమిచ్ఛామి తార్క్ష్యస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ | ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి గరుడస్య మహాత్మనః | నామ్నామష్టోత్తరశతం పవిత్రం పాపనాశనమ్ || అస్య శ్రీగరుడనామాష్టోత్తరశతమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః గరుడో దేవతా ప్రణవో బీజం విద్యా శక్తిః వేదాదిః కీలకం పక్షిరాజప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | అమృతకలశహస్తం కాంతిసంపూర్ణదేహం సకలవిబుధవంద్యం వేదశాస్త్రైరచింత్యమ్ …

Read More »

Garuda Dwadasa Nama Stotram In Telugu- గరుడ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగభీషణమ్ | జితాన్తకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణమ్ || ౧ గరుత్మన్తం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనమ్ | ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః || ౨ యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స్నానే వా శయనేఽపి వా | విషం నాక్రామతే తస్య న చ హింసంతి హింసకాః || ౩ సంగ్రామే వ్యవహారే చ విజయస్తస్య జాయతే | బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి …

Read More »

Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    మహాశాస్తా మహాదేవో మహాదేవసుతోఽవ్యయః | లోకకర్తా లోకభర్తా లోకహర్తా పరాత్పరః || ౧ || త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ తపస్వీ భూతసైనికః | మంత్రవేదీ మహావేదీ మారుతో జగదీశ్వరః || ౨ || లోకాధ్యక్షోఽగ్రణీః శ్రీమానప్రమేయపరాక్రమః | సింహారూఢో గజారూఢో హయారూఢో మహేశ్వరః || ౩ || నానాశస్త్రధరోఽనర్ఘో నానావిద్యావిశారదః | నానారూపధరో వీరో నానాప్రాణినిషేవితః || ౪ || భూతేశో భూతితో భృత్యో భుజంగాభరణోజ్వలః | ఇక్షుధన్వీ …

Read More »

Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru in Telugu-ధర్మశాస్తా స్తోత్రం (శృంగేరి జగద్గురు విరచితం)

      జగత్ప్రతిష్ఠాహేతుర్యః ధర్మః శ్రుత్యంతకీర్తితః | తస్యాపి శాస్తా యో దేవస్తం సదా సముపాశ్రయే || ౧ || శ్రీశంకరాచార్యైః శివావతారైః ధర్మప్రచారాయ సమస్తకాలే | సుస్థాపితం శృంగమహీధ్రవర్యే పీఠం యతీంద్రాః పరిభూషయంతి || ౨ || తేష్వేవ కర్మందివరేషు విద్యా- -తపోధనేషు ప్రథితానుభావః | విద్యాసుతీర్థోఽభినవోఽద్య యోగీ శాస్తారమాలోకయితుం ప్రతస్థే || ౩ || ధర్మస్య గోప్తా యతిపుంగవోఽయం ధర్మస్య శాస్తారమవైక్షతేతి | యుక్తం తదేతద్యుభయోస్తయోర్హి …

Read More »

Dharma Sastha Bhujanga Stotram in Telugu-ధర్మశాస్తా భుజంగ స్తోత్రం

    శ్రితానంద చింతామణి శ్రీనివాసం సదా సచ్చిదానంద పూర్ణప్రకాశమ్ | ఉదారం సుదారం సురాధారమీశం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౧ విభుం వేదవేదాంతవేద్యం వరిష్ఠం విభూతిప్రదం విశ్రుతం బ్రహ్మనిష్ఠమ్ | విభాస్వత్ప్రభావప్రభం పుష్కలేష్టం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౨ పరిత్రాణదక్షం పరబ్రహ్మసూత్రం స్ఫురచ్చారుగాత్రం భవధ్వాంతమిత్రమ్ | పరం ప్రేమపాత్రం పవిత్రం విచిత్రం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౩ పరేశం ప్రభుం …

Read More »