Breaking News

Tag Archives: slokam

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

  చాముండికాంబా శ్రీకంఠః పార్వతీ పరమేశ్వరః | మహారాజ్ఞీ మహాదేవస్సదారాధ్యా సదాశివః || ౧ || శివార్ధాంగీ శివార్ధాంగో భైరవీ కాలభైరవః | శక్తిత్రితయరూపాఢ్యా మూర్తిత్రితయరూపవాన్ || ౨ || కామకోటిసుపీఠస్థా కాశీక్షేత్రసమాశ్రయః | దాక్షాయణీ దక్షవైరి శూలినీ శూలధారకః || ౩ || హ్రీంకారపంజరశుకీ హరిశంకరరూపవాన్ | శ్రీమద్గణేశజననీ షడాననసుజన్మభూః || ౪ || పంచప్రేతాసనారూఢా పంచబ్రహ్మస్వరూపభృత్ | చండముండశిరశ్ఛేత్రీ జలంధరశిరోహరః || ౫ || సింహవాహా వృషారూఢః …

Read More »

Halasyesha Ashtakam in telugu-హాలాస్యేశాష్టకం

  కుండోదర ఉవాచ | శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధక సురారాతీంద్రవక్షస్థల | కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౧ || కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక నీలార్ధాంగ నివేశ నిర్జరధునీ భాస్వజ్జటామండల | కైలాసాచలవాస కార్ముకహర త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౨ || ఫాలాక్ష ప్రభవ ప్రభంజన సఖ ప్రోద్యత్స్ఫులింగచ్ఛటా- -తూలానంగక చారుసంహనన సన్మీనేక్షణావల్లభ | శైలాదిప్రముఖైర్గణైస్స్తుతగణ …

Read More »

Hatakeshwara Stuti in Telugu-హాటకేశ్వర స్తుతిః

    ఓం నమోఽస్తు శర్వ శంభో త్రినేత్ర చారుగాత్ర త్రైలోక్యనాథ ఉమాపతే దక్షయజ్ఞవిధ్వంసకారక కామాంగనాశన ఘోరపాపప్రణాశన మహాపురుష మహోగ్రమూర్తే సర్వసత్త్వక్షయంకర శుభంకర మహేశ్వర త్రిశూలధర స్మరారే గుహాధామన్ దిగ్వాసః మహాచంద్రశేఖర జటాధర కపాలమాలావిభూషితశరీర వామచక్షుఃక్షుభితదేవ ప్రజాధ్యక్షభగాక్ష్ణోః క్షయంకర భీమసేనా నాథ పశుపతే కామాంగదాహిన్ చత్వరవాసిన్ శివ మహాదేవ ఈశాన శంకర భీమ భవ వృషధ్వజ కలభప్రౌఢమహానాట్యేశ్వర భూతిరత ఆవిముక్తక రుద్ర రుద్రేశ్వర స్థాణో ఏకలింగ కాళిందీప్రియ శ్రీకంఠ నీలకంఠ …

Read More »

Hatakeshwara Ashtakam in Telugu-హాటకేశ్వరాష్టకమ్

    జటాతటాన్తరోల్లసత్సురాపగోర్మిభాస్వరమ్ లలాటనేత్రమిన్దునావిరాజమానశేఖరమ్ | లసద్విభూతిభూషితం ఫణీంద్రహారమీశ్వరమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౧ || పురాన్ధకాదిదాహకం మనోభవప్రదాహకమ్ మహాఘరాశినాశకం అభీప్సితార్థదాయకమ్ | జగత్త్రయైకకారకం విభాకరం విదారకమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౨ || మదీయ మానసస్థలే సదాఽస్తు తే పదద్వయమ్ మదీయ వక్త్రపంకజే శివేతి చాక్షరద్వయమ్ | మదీయ లోచనాగ్రతః సదాఽర్ధచన్ద్రవిగ్రహమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౩ || భజంతి …

Read More »

Somasundara Ashtakam in telugu-సోమసుందరాష్టకమ్

  ఇంద్ర ఉవాచ – ఏకంబ్రహ్మాద్వితీయం చ పరిపూర్ణం పరాపరమ్ | ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౧ || జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ | యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౨ || అశ్వమేధాదియజ్ఞైశ్చ యస్సమారాధ్యతే ద్విజైః | దదాతి చ ఫలం తేషాం తం వందే సోమసుందరమ్ || ౩ || యం విదిత్వా బుధాస్సర్వే కర్మబంధవివర్జితాః | లభంతే పరమాం …

Read More »

Suvarnamala stuti in telugu-సువర్ణమాలాస్తుతి

  అథ కథమపి మద్రాసనాం త్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧ || ఆఖండలమదఖండనపండిత తండుప్రియ చండీశ విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨ || ఇభచర్మాంబర శంబరరిపువపురపహరణోజ్జ్వలనయన విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩ || ఈశ …

Read More »

Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram telugu- సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

  కదా వా విరక్తిః కదా వా సుభక్తిః కదా వా మహాయోగి సంసేవ్య ముక్తిః | హృదాకాశమధ్యే సదా సంవసన్తం సదానందరూపం శివం సాంబమీడే || ౧ || సుధీరాజహంసైస్సుపుణ్యావతంసైః సురశ్రీ సమేతైస్సదాచారపూతైః | అదోషైస్సురుద్రాక్ష భూషావిశేషై- రదీనైర్విభూత్యంగరాగోజ్జ్వలాంగైః || ౨ || శివధ్యానసంసక్త శుద్ధాంతరంగైః మహాశైవపంచాక్షరీ మంత్రసిద్ధైః | తమో మోచకై రేచకైః పూరకాద్యైః సముద్దీపితాధార ముఖ్యాబ్జషట్కైః || ౩ || హఠల్లంబికా రాజయోగ ప్రభావా- ల్లుఠత్కుండలీ …

Read More »

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram telugu-సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

  సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ || ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ || ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ సుందరరూప సురేశ శివ || ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవసేవిత కీర్తి శివ || ఉరగాదిప్రియ ఉరగవిభూషణ నరకవినాశ నటేశ శివ || ఊర్జితదాన వనాశ పరాత్పర ఆర్జితపాపవినాశ శివ || ఋగ్వేదశృతి …

Read More »

Swarna Akarshana Bhairava Stotram in Telugu-స్వర్ణాకర్షణ భైరవ స్తోత్రం

  ఓం అస్య శ్రీ స్వర్ణాఽకర్షణ భైరవ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ స్వర్ణాకర్షణ భైరవో దేవతా హ్రీం బీజం క్లీం శక్తిః సః కీలకం మమ దారిద్ర్య నాశార్థే పాఠే వినియొగః || ఋష్యాది న్యాసః | బ్రహ్మర్షయే నమః శిరసి | అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ముఖే | స్వర్ణాకర్షణ భైరవాయ నమః హృది | హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే | …

Read More »

Sadashiva Ashtakam in Telugu- సదాశివాష్టకమ్

  పతంజలిరువాచ- సువర్ణపద్మినీతటాంతదివ్యహర్మ్యవాసినే సుపర్ణవాహనప్రియాయ సూర్యకోటితేజసే | అపర్ణయా విహారిణే ఫణాధరేంద్రధారిణే సదా నమశ్శివాయ తే సదాశివాయ శంభవే || ౧ || సతుంగ భంగ జహ్నుజా సుధాంశు ఖండ మౌళయే పతంగపంకజాసుహృత్కృపీటయోనిచక్షుషే | భుజంగరాజమండలాయ పుణ్యశాలిబంధవే సదా నమశ్శివాయ తే సదాశివాయ శంభవే || ౨ || చతుర్ముఖాననారవిందవేదగీతభూతయే చతుర్భుజానుజాశరీరశోభమానమూర్తయే | చతుర్విధార్థదానశౌండ తాండవస్వరూపిణే సదా నమశ్శివాయ తే సదాశివాయ శంభవే || ౩ || శరన్నిశాకర ప్రకాశ …

Read More »