Breaking News

Tag Archives: slokam

Shambhu Deva Prarthana in Telugu-శంభుదేవ ప్రార్థన

  జయ ఫాలనయన శ్రితలోలనయన సితశైలనయన శర్వా | జయ కాలకాల జయ మృత్యుమృత్యు జయ దేవదేవ శంభో || ౧ || జయ చంద్రమౌళి నమదింద్రమౌళి మణిసాంద్రహేళి చరణా | జయ యోగమార్గ జితరాగదుర్గ మునియాగభాగ భర్గా || ౨ || జయ స్వర్గవాసి మతివర్గభాసి ప్రతిసర్గసర్గ కల్పా | జయ బంధుజీవ సుమబంధుజీవ సమసాంధ్య రాగ జూటా || ౩ || జయ చండచండతర తాండవోగ్రభర కంపమాన …

Read More »

Shankara Ashtakam in Telugu-శంకరాష్టకమ్

  శీర్షజటాగణభారం గరలాహారం సమస్తసంహారమ్ | కైలాసాద్రివిహారం పారం భవవారిధేరహం వన్దే || ౧ || చన్ద్రకలోజ్జ్వలఫాలం కణ్ఠవ్యాలం జగత్త్రయీపాలమ్ | కృతనరమస్తకమాలం కాలం కాలస్య కోమలం వన్దే || ౨ || కోపేక్షణహతకామం స్వాత్మారామం నగేన్ద్రజావామమ్ | సంసృతిశోకవిరామం శ్యామం కణ్ఠేన కారణం వన్దే || ౩ || కటితటవిలసితనాగం ఖణ్డితయాగం మహాద్భుతత్యాగమ్ | విగతవిషయరసరాగం భాగం యజ్ఞేషు బిభ్రతం వన్దే || ౪ || త్రిపురాదికదనుజాన్తం గిరిజాకాన్తం …

Read More »

Himalaya Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రం (హిమాలయ కృతమ్)

  హిమాలయ ఉవాచ – త్వం బ్రహ్మా సృష్టికర్తా చ త్వం విష్ణుః పరిపాలకః | త్వం శివః శివదోఽనంతః సర్వసంహారకారకః || ౧ || త్వమీశ్వరో గుణాతీతో జ్యోతీరూపః సనాతనః | ప్రకృతః ప్రకృతీశశ్చ ప్రాకృతః ప్రకృతేః పరః || ౨ || నానారూప విధాతా త్వం భక్తానాం ధ్యానహేతవే | యేషు రూపేషు యత్ప్రీతిస్తత్తద్రూపం బిభర్షి చ || ౩ || సూర్యస్త్వం సృష్టిజనక ఆధారః సర్వతేజసామ్ …

Read More »

Varuna Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రమ్ (వరుణ కృతమ్)

  కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ | పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౧ || భక్తార్తిభంజన పరాయ పరాత్పరాయ కాలాభ్రకాంతి గరళాంకితకంధరాయ | భూతేశ్వరాయ భువనత్రయకారణాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౨ || భూదారమూర్తి పరిమృగ్య పదాంబుజాయ హంసాబ్జసంభవసుదూర సుమస్తకాయ | జ్యోతిర్మయ స్ఫురితదివ్యవపుర్ధరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౩ || కాదంబకానననివాస కుతూహలాయ కాంతార్ధభాగ కమనీయకళేబరాయ | కాలాంతకాయ కరుణామృతసాగరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౪ || విశ్వేశ్వరాయ …

Read More »

Deva Danava Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రమ్ (దేవదానవ కృతమ్)

    దేవదానవాః ఊచుః – నమస్తుభ్యం విరూపాక్ష నమస్తే తిగ్మచక్షుషే | నమః పినాకహస్తాయ ధన్వినే కామరూపిణే || ౧ || నమస్తే శూలహస్తాయ దండహస్తాయ ధూర్జటే | నమస్త్రైలోక్యనాథాయ భూతగ్రామశరీరిణే || ౨ || నమస్సురారిహంత్రే చ సోమార్కానలచక్షుషే | బ్రహ్మణే చైవ రుద్రాయ నమస్తే విష్ణురూపిణే || ౩ || బ్రహ్మణే వేదరూపాయ నమస్తే విశ్వరూపిణే | సాంఖ్యయోగాయ భూతానాం నమస్తే శంభవాయ తే || …

Read More »

Deva Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రమ్ (దేవ కృతమ్)

  దేవా ఊచుః – నమో దేవాదిదేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే | రక్తపింగళనేత్రాయ జటామకుటధారిణే || ౧ || భూతవేతాళజుష్టాయ మహాభోగోపవీతినే | భీమాట్టహాసవక్త్రాయ కపర్ది స్థాణవే నమః || ౨ || పూషదంతవినాశాయ భగనేత్రహనే నమః | భవిష్యద్వృషచిహ్నాయ మహాభూతపతే నమః || ౩ || భవిష్యత్త్రిపురాంతాయ తథాంధకవినాశినే | కైలాసవరవాసాయ కరికృత్తినివాసినే || ౪ || వికరాళోర్ధ్వకేశాయ భైరవాయ నమో నమః | అగ్ని జ్వాలాకరాళాయ శశిమౌళికృతే …

Read More »

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram in Telugu- శివ స్తోత్రమ్ (శ్రీకృష్ణ కృతమ్)

  శ్రీకృష్ణ ఉవాచ – ప్రణమ్య దేవ్యా గిరిశం సభక్త్యా స్వాత్మన్యధాత్మాన మసౌవిచింత్య | నమోఽస్తు తే శాశ్వత సర్వయోనే బ్రహ్మాధిపం త్వాం మునయో వదంతి || ౧ || త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వామేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః | తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయక- స్త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః || ౨ || త్వం బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిరగ్ని- స్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః | ప్రాణస్త్వం హుతవహ …

Read More »

Kalki Krita Shiva Stotram in telugu-శివ స్తోత్రం (కల్కి కృతమ్)

  గౌరీనాథం విశ్వనాథం శరణ్యం భూతావాసం వాసుకీకంఠభూషమ్ | త్ర్యక్షం పంచాస్యాదిదేవం పురాణం వందే సాంద్రానందసందోహదక్షమ్ || ౧ || యోగాధీశం కామనాశం కరాళం గంగాసంగక్లిన్నమూర్ధానమీశమ్ | జటాజూటాటోపరిక్షిప్తభావం మహాకాలం చంద్రఫాలం నమామి || ౨ || శ్మశానస్థం భూతవేతాళసంగం నానాశస్త్రైః ఖడ్గశూలాదిభిశ్చ | వ్యగ్రాత్యుగ్రా బాహవో లోకనాశే యస్య క్రోధోద్భూతలోకేఽస్తమేతి || ౩ || యో భూతాదిః పంచభూతైః సిసృక్షు- స్తన్మాత్రాత్మా కాలకర్మస్వభావైః | ప్రహృత్యేదం ప్రాప్య జీవత్వమీశో …

Read More »

Upamanyu Krutha Shiva Stotram in telugu-శివ స్తోత్రం (ఉపమన్యు కృతమ్)

    జయ శంకర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖండమండన | మదనాంతక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే || ౧ || సదుపాయకథాస్వపండితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖండితః | శశిఖండశిఖండమండనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ || ౨ || మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనభేదినో భిదే | దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః || ౩ || న వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః | …

Read More »

Indra Krita Shiva Stuti in Telugu-శివ స్తుతిః (ఇంద్రాది కృతమ్)

    నమామి సర్వే శరణార్థినో వయం మహేశ్వర త్ర్యంబక భూతభావన | ఉమాపతే విశ్వపతే మరుత్పతే జగత్పతే శంకర పాహి నస్స్వయమ్ || ౧ || జటాకలాపాగ్ర శశాంకదీధితి ప్రకాశితాశేషజగత్త్రయామల | త్రిశూలపాణే పురుషోత్తమాఽచ్యుత ప్రపాహినో దైత్యభయాదుపస్థితాత్ || ౨ || త్వమాదిదేవః పురుషోత్తమో హరి- ర్భవో మహేశస్త్రిపురాంతకో విభుః | భగాక్షహా దైత్యరిపుః పురాతనో వృషధ్వజః పాహి సురోత్తమోత్తమ || ౩ || గిరీశజానాథ గిరిప్రియాప్రియ ప్రభో …

Read More »