Breaking News

Tag Archives: slokam

Andhaka Krita Shiva Stuti in telugu-శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

    నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక భీతశ్శరణ్యం శరణా గతోస్మి || ౨ || త్వం నాథ దేవాశ్శివమీరయంతి సిద్ధా హరం స్థాణుమమర్షితాశ్చ | భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాని భూతాధిప ముచ్చరంతి || ౩ || …

Read More »

Shiva Shankara Stotram in Telugu- శివశంకర స్తోత్రమ్

  అతిభీషణకటుభాషణయమకింకిరపటలీ కృతతాడనపరిపీడనమరణాగమసమయే | ఉమయా సహ మమ చేతసి యమశాసన నివసన్ శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || ౧ || అసదింద్రియవిషయోదయసుఖసాత్కృతసుకృతేః పరదూషణపరిమోక్షణకృతపాతకవికృతేః | శమనాననభవకానననిరతేర్భవ శరణం శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || ౨ || విషయాభిధబడిశాయుధపిశితాయితసుఖతో మకరాయితమతిసంతతికృతసాహసవిపదమ్ | పరమాలయ పరిపాలయ పరితాపితమనిశం శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || ౩ || దయితా మమ …

Read More »

Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram telugu-శివ పంచాక్షర నక్షత్రమాలా స్తోత్రం

  శ్రీమదాత్మనే గుణైకసింధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబంధవే నమః శివాయ | నామశోషితానమద్భవాంధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబంధవే నమః శివాయ || ౧ || కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షఫాల తే నమః శివాయ | మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా దయాలవాల తే నమః శివాయ || ౨ || ఇష్టవస్తుముఖ్యదానహేతవే నమః శివాయ దుష్టదైత్యవంశధూమకేతవే నమః శివాయ | సృష్టిరక్షణాయ ధర్మసేతవే నమః …

Read More »

Shiva Pratipadana Stotram in Telugu-శివ ప్రతిపాదన స్తోత్రమ్

    నమస్తే సర్వలోకానాం సృష్టిస్థిత్యంతకారణ | నమస్తే భవభీతానాం భవభీతివిమర్దన || ౧ || నమస్తే వేదవేదాంతైరర్చనీయ ద్విజోత్తమైః | నమస్తే శూలహస్తాయ నమస్తే వహ్నిపాణయే || ౨ || నమస్తే విశ్వనాథాయ నమస్తే విశ్వయోనయే | నమస్తే నీలకంఠాయ నమస్తే కృత్తివాససే || ౩ || నమస్తే సోమరూపాయ నమస్తే సూర్యమూర్తయే | నమస్తే వహ్నిరూపాయ నమస్తే తోయమూర్తయే || ౪ || నమస్తే భూమిరూపాయ నమస్తే …

Read More »

Shiva Dvadasha Nama Stotram in telugu-శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

  ప్రథమస్తు మహాదేవో ద్వితీయస్తు మహేశ్వరః | తృతీయః శంకరో జ్ఞేయశ్చతుర్థో వృషభధ్వజః || ౧ || పంచమః కృత్తివాసాశ్చ షష్ఠః కామాంగనాశనః | సప్తమో దేవదేవేశః శ్రీకంఠశ్చాష్టమః స్మృతః || ౨ || ఈశ్వరో నవమో జ్ఞేయో దశమః పార్వతీపతిః | రుద్ర ఏకాదశశ్చైవ ద్వాదశః శివ ఉచ్యతే || ౩ || ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః | కృతఘ్నశ్చైవ గోఘ్నశ్చ బ్రహ్మహా గురుతల్పగః || …

Read More »

Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) telugu-శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

  శైలాదికృతనిషేవణ కైలాసశిఖరభూషణ తత్వార్థగోచర చంద్రార్ధశేఖర పాశాయుధకులార్థ్యస్మితాపాంగ కోపారుణకటాక్ష భస్మితానంగ సస్మితాపాంగ ఊరీకృతవిభూతి దివ్యాంగరాగ గౌరీపరిగృహీతసవ్యాంగభాగ అంగానుషంగ పావితనరాస్థిదేశ గంగాతరంగభాసితజటాప్రదేశ వందనాభిరతాఖండల స్యందనాయితభూమండల ఆశ్రితదాసతాపసకదంబ చక్రీకృతార్కశీతకరబింబ ఆదృతపురాణవేతండ స్వీకృతసుమేరుకోదండ ఖర్వీకృతాసురమదానుపూర్వీవికాస-దర్వీకరేశ్వర గృహీతమౌర్వీవిలాస-వీణామునీంద్రఖ్యాపిత గరిమ పౌరుష బాణాధికార స్థాపితపరమపూరుష అనిలాశనవిహితనైపథ్య కమలాసనవిహితసారథ్య విశ్వాధికత్వపరికలితోపలంభ అశ్వాయితాద్యవచోగుంభ కుందస్మయహర కాంతిప్రకర మందస్మితలవ శాంతత్రిపుర నాదబిందుకళాభిజ్ఞాస్పద భూరిభద్ర స్వేదబిందులవావిర్భావిత వీరభద్రత్రస్తరక్షా పరతంత్రధ్వస్తదక్షాధ్వరతంత్ర కిరీటనీతవివిధవేధఃకపాల చపేటాఘాత శిథిలభాస్వత్కపోల విజృంభితవిక్రమోద్దండ స్తంభితచక్రిదోర్దంద బ్రహ్మస్తవోచితమహాహర్ష జిహ్వస్వభావ జనదురాధర్ష వసుంధరాధరసుతోపలాలన జరందరాసురశిరోనిపాతన …

Read More »

Shiva kesadi padantha varnana stotram telugu-శివ కేశాది పాదాంత వర్ణన స్తోత్రం

  దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజత్సరససురసరిత్పారపర్యంతనిర్య- త్ప్రాంశుస్తంబాః పిశంగాస్తులితపరిణతారక్తశాలీలతా వః | దుర్వారాపత్తిగర్తశ్రితనిఖిలజనోత్తారణే రజ్జుభూతా ఘోరాఘోర్వీరుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్మ శార్వాః కపర్దాః || ౧ || కుర్వన్నిర్వాణమార్గప్రగమపరిలసద్రూప్యసోపానశంకాం శక్రారీణాం పురాణాం త్రయవిజయకృతస్పష్టరేఖాయమాణమ్ | అవ్యాదవ్యాజముచ్చైరలికహిమధరాధిత్యకాంతస్త్రిధోద్య- జ్జాహ్నావ్యాభం మృడానీకమితురుడుపరుక్పాండరం వస్త్రిపుండ్రమ్ || ౨ || క్రుధ్యద్గౌరీప్రసాదానతిసమయపదాంగుష్ఠసంక్రాంతలాక్షా- బిందుస్పర్ధి స్మరారేః స్ఫటికమణిదృషన్మగ్నమాణిక్యశోభమ్ | మూర్ధ్న్యుద్యద్దివ్యసింధోః పతితశఫరికాకారి వో మస్తకం స్తా- దస్తోకాపత్తికృత్యై హుతవహకణికామోక్షరూక్షం సదాక్షి || ౩ || భూత్యై దృగ్భూతయోః స్యాద్యదహిమహిమరుగ్బింబయోః స్నిగ్ధవర్ణో దైత్యౌఘధ్వంసశంసీ స్ఫుట …

Read More »

Shatarudriyam in telugu-శతరుద్రీయం

  వ్యాస ఉవాచ | ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ | భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ || ౧ || ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ | తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ || ౨ || మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ | త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాససమ్ || ౩ || మహాదేవం హరం స్థాణుం వరదం …

Read More »

Vedasara Siva stotram in telugu-వేదసార శివ స్తోత్రం

  పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ | జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ || మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ | విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨ || గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ | భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || ౩ || శివాకాంత …

Read More »

Mrutyunjaya manasika puja stotram in telugu-మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం

  కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం కర్పూరస్ఫటికేందుసుందరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ | గంగాతుంగతరంగరంజితజటాభారం కృపాసాగరం కణ్ఠాలంకృతశేషభూషణమముం మృత్యుంజయం భావయే || ౧ || ఆగత్య మృత్యుంజయ చంద్రమౌళే వ్యాఘ్రాజినాలంకృత శూలపాణే | స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ || ౨ || భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తంభాయుధాలంకృతే సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాంచితే | బ్రహ్మేంద్రామరయోగిపుంగవగణైర్యుక్తే చ కల్పద్రుమైః శ్రీమృత్యుంజయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే || ౩ || మందారమల్లీకరవీరమాధవీపున్నాగనీలోత్పలచమ్పకాన్వితైః | కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలైరాధత్స్వ …

Read More »