Breaking News

Tag Archives: slokam

Gayatri Ramayanam in Telugu- గాయత్రీ రామాయణం

    తపః స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ స హత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునందనః | ఋషిభిః పూజితః సమ్యగ్యథేంద్రో విజయీ పురా || ౨ విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా శ్రుత్వా జనకభాషితమ్ | వత్స రామ ధనుః పశ్య ఇతి రాఘవమబ్రవీత్ || ౩ తుష్టావాస్య తదా వంశం ప్రవిష్య చ విశాంపతేః | శయనీయమ్ నరేంద్రస్య తదాసాద్య …

Read More »

Eka Shloki Ramayanam in Telugu- ఏక శ్లోకీ రామాయణం

  ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ | వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ || వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ | పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ ||

Read More »

Runa Vimochana Narasimha Stotram Telugu-ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

    ధ్యానం – వాగీసా యస్య వదనే లక్ష్మీర్యస్య చ వక్షసి | యస్యాస్తే హృదయే సంవిత్ తం నృసింహమహం భజే || స్తోత్రం | దేవతా కార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభ సముద్భవమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౧ || లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ౨ || ఆంత్రమాలాధరం శంఖచక్రాబ్జాయుధ …

Read More »

Ahobala Narasimha Stotram in Telugu-అహోబల నృసింహ స్తోత్రం

    లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం | గోక్షీరసార ఘనసారపటీరవర్ణం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౧ || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయమప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచనమాదిదేవం | అబ్జాముఖాబ్జమదలోలుపమత్తభృంగం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౨ || కోటీరకోటిఘటితోజ్జ్వలకాంతికాంతం కేయూరహారమణికుండలమండితాంగం | చూడాగ్రరంజితసుధాకరపూర్ణబింబం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౩ || వరాహవామననృసింహసుభాగ్యమీశం క్రీడావిలోలహృదయం విబుధేంద్రవంద్యం | హంసాత్మకం పరమహంసమనోవిహారం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౪ || మందాకినీజననహేతుపదారవిందం బృందారకాలయవినోదనముజ్జ్వలాంగం | మందారపుష్పతులసీరచితాంఘ్రిపద్మం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౫ …

Read More »

Dashavatara Stotram in Telugu-దశావతారస్తోత్రమ్

    దేవో నశ్శుభమాతనోతు దశధా నిర్వర్తయన్భూమికాం రంగే ధామని లబ్ధనిర్భరరసైరధ్యక్షితో భావుకైః | యద్భావేషు పృథగ్విధేష్వనుగుణాన్భావాన్స్వయం బిభ్రతీ యద్ధర్మైరిహ ధర్మిణీ విహరతే నానాకృతిర్నాయికా || ౧ || నిర్మగ్నశ్రుతిజాలమార్గణదశాదత్తక్షణైర్వీక్షణై- రన్తస్తన్వదివారవిన్దగహనాన్యౌదన్వతీనామపాం | నిష్ప్రత్యూహతరంగరింఖణమిథః ప్రత్యూఢపాథశ్ఛటా- డోలారోహసదోహళం భగవతో మాత్స్యం వపుః పాతు నః || ౨ || అవ్యాసుర్భువనత్రయీమనిభృతం కండూయనైరద్రిణా నిద్రాణస్య పరస్య కూర్మవపుషో నిశ్వాసవాతోర్మయః | యద్విక్షేపణసంస్కృతోదధిపయః ప్రేంఖోళపర్యంకికా- నిత్యారోహణనిర్వృతో విహరతే దేవస్సహైవ శ్రియా || ౩ …

Read More »

Dasavatara Stuthi in telugu-దశావతారస్తుతి

    నామస్మరణాదన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే | రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే || వేదోద్ధారవిచారమతే సోమకదానవసంహరణే మీనాకారశరీర నమో హరి భక్తం తే పరిపాలయ మామ్ || ౧ || మంథానాచలధారణహేతో దేవాసుర పరిపాల విభో కూర్మాకారశరీర నమో హరి భక్తం తే పరిపాలయ మామ్ || ౨ || భూచోరకహర పుణ్యమతే క్రీఢోద్ధృతభూదేశహరే క్రోఢాకార శరీర నమో …

Read More »

Govindaraja Stotram in Telugu-గోవిందరాజ స్తోత్రం

      శ్రీవేంకటాచలవిభోపరావతార గోవిందరాజ గురుగోపకులావతార | శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవ నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే || ౧ || లీలావిభూతిజనతాపరిరక్షణార్థం దివ్యప్రబోధశుకయోగిసమప్రభావ | స్వామిన్ భవత్పదసరోరుహసాత్కృతం తం యోగీశ్వరం శఠరిపుం కృపయా ప్రదేహి || ౨ || శ్రీభూమినాయకదయాకరదివ్యమూర్తే దేవాధిదేవజగదేక శరణ్య విష్ణో | గోపాంగనాకుచసరోరుహభృంగరాజ గోవిందరాజ విజయీ భవ కోమలాంగ || ౩ || దేవాధిదేవ ఫణిరాజ విహంగరాజ రాజత్కిరీట మణిరాజివిరాజితాంఘ్రే | …

Read More »

Ujjvala Venkatanatha Stotram in Telugu-ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం

    రంగే తుంగే కవేరాచలజకనకనద్యంతరంగే భుజంగే శేషే శేషే విచిన్వన్ జగదవననయం భాత్యశేషేఽపి దోషే | నిద్రాముద్రాం దధానో నిఖిలజనగుణధ్యానసాంద్రామతంద్రాం చింతాం యాం తాం వృషాద్రౌ విరచయసి రమాకాంత కాంతాం శుభాంతామ్ || ౧ || తాం చింతాం రంగక్లృప్తాం వృషగిరిశిఖరే సార్థయన్ రంగనాథ శ్రీవత్సం వా విభూషాం వ్రణకిణమహిరాట్సూరిక్లృప్తాపరాధమ్ | ధృత్వా వాత్సల్యమత్యుజ్జ్వలయితుమవనే సత్క్రతౌ బద్ధదీక్షో బధ్నన్స్వీయాంఘ్రియూపే నిఖిలనరపశూన్ గౌణరజ్జ్వాఽసి యజ్వా || ౨ || జ్వాలారావప్రనష్టాసురనివహమహాశ్రీరథాంగాబ్జహస్తం …

Read More »

Saraswati Stotras in Telugu-సరస్వతీ స్తోత్రాలు

Below is the Saraswati Stotras in Telugu Pdf, Saraswati Stotras in Telugu lyrics, Saraswati Stotras in Telugu everyday reading will be a good education. Saraswati Stotras in Telugu Pdf Saraswati Kavacham in Telugu-సరస్వతీ కవచం Saraswati Dvadasanama Stotram in Telugu-సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం Maha Saraswati Stavam in Telugu-మహాసరస్వతీ స్తవం Nrusimha Saraswati Ashtakam …

Read More »

Saraswati Dvadasanama Stotram in Telugu-సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    సరస్వతీ త్వయం దృష్ట్యా వీణాపుస్తకధారిణీ | హంసవాహ సమాయుక్తా విద్యాదానకరీ మమ || ౧ || ప్రథమం భారతీ నామా ద్వితీయం చ సరస్వతీ | తృతీయం శారదాదేవీ చతుర్థం హంసవాహనా || ౨ || పంచమం జగతీఖ్యాతం షష్ఠం వాగీశ్వరీ తథా | కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్తమష్టమం బ్రహ్మచారిణీ || ౩ || నవమం బుద్ధిధాత్రీ చ దశమం వరదాయినీ | ఏకాదశం క్షుద్రఘంటా ద్వాదశం …

Read More »