Breaking News

Tag Archives: slokam

Sharada prarthana in Telugu-శారదా ప్రార్థన

  నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దేహి మే || ౧ || యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేవీ విధివల్లభా భక్తజిహ్వాగ్రసదనా శమాదిగుణదాయినీ || ౨ || నమామి యామినీం నాథలేఖాలంకృతకుంతలామ్ భవానీం భవసంతాపనిర్వాపణసుధానదీమ్ || ౩ || భద్రకాళ్యై నమో నిత్యం సరస్వత్యై నమో నమః వేదవేదాంగవేదాంతవిద్యాస్థానేభ్య ఏవ చ || ౪ || బ్రహ్మస్వరూపా పరమా జ్యోతిరూపా సనాతనీ …

Read More »

Maha Saraswati Stavam in Telugu-మహాసరస్వతీ స్తవం

    అశ్వతర ఉవాచ | జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ | స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ || ౧ || సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ | తత్సర్వం త్వయ్యసంయోగం యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ || ౨ || త్వమక్షరం పరం దేవి యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ | అక్షరం పరమం దేవి సంస్థితం పరమాణువత్ || ౩ || అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వంచైతత్క్షరాత్మకమ్ | దారుణ్యవస్థితో వహ్నిర్భౌమాశ్చ పరమాణవః …

Read More »

Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanama Stotram Telugu-బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

    కళ్యాణీ త్రిపురా బాలా మాయా త్రిపురసుందరీ | సుందరీ సౌభాగ్యవతీ క్లీంకారీ సర్వమంగళా || ౧|| హ్రీంకారీ స్కందజననీ పరా పంచదశాక్షరీ | త్రిలోకీ మోహనాధీశా సర్వేశీ సర్వరూపిణీ || ౨|| సర్వసంక్షోభిణీ పూర్ణా నవముద్రేశ్వరీ శివా | అనంగకుసుమా ఖ్యాతా అనంగా భువనేశ్వరీ || ౩|| జప్యా స్తవ్యా శ్రుతిర్నిత్యా నిత్యక్లిన్నాఽమృతోద్భవా | మోహినీ పరమాఽఽనందా కామేశతరుణా కళా || ౪|| కళావతీ భగవతీ పద్మరాగకిరీటినీ …

Read More »

Uma Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-ఉమా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

    ఉమా కాత్యాయనీ గౌరీ కాళీ హైమవతీశ్వరీ | శివా భవానీ రుద్రాణీ శర్వాణీ సర్వమంగళా || ౧ || అపర్ణా పార్వతీ దుర్గా మృడానీ చండికాఽంబికా | ఆర్యా దాక్షాయణీ చైవ గిరిజా మేనకాత్మజా || ౨ || స్కందామాతా దయాశీలా భక్తరక్షా చ సుందరీ | భక్తవశ్యా చ లావణ్యనిధిస్సర్వసుఖప్రదా || ౩ || మహాదేవీ భక్తమనోహ్లాదినీ కఠినస్తనీ | కమలాక్షీ దయాసారా కామాక్షీ నిత్యయౌవనా …

Read More »

Annapurna Ashtottara Satanama Stotram in Telugu-అన్నపూర్ణా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    అస్య శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టోత్తర శతనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరీ దేవతా స్వధా బీజం స్వాహా శక్తిః ఓం కీలకం మమ సర్వాభీష్టప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం అన్నపూర్ణా శివా దేవీ భీమా పుష్టిస్సరస్వతీ | సర్వజ్ఞా పార్వతీ దుర్గా శర్వాణీ శివవల్లభా || ౧ || వేదవేద్యా మహావిద్యా విద్యాదాత్రీ విశారదా | కుమారీ త్రిపురా బాలా లక్ష్మీశ్శ్రీర్భయహారిణీ || ౨ …

Read More »

Shashti Devi Stotram in Telugu-షష్ఠీ దేవి స్తోత్రం

    ధ్యానం | శ్రీమన్మాతరమంబికాం విధిమనోజాతాం సదాభీష్టదాం స్కందేష్టాం చ జగత్ప్రసూం విజయదాం సత్పుత్ర సౌభాగ్యదాం | సద్రత్నాభరణాన్వితాం సకరుణాం శుభ్రాం శుభాం సుప్రభాం షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః పరం భగవతీం శ్రీ దేవసేనాం భజే || షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః శుద్ధాం సుప్రతిష్టాం చ సువ్రతాం సుపుత్రదాం చ శుభదాం దయారూపాం జగత్ప్రసూం | శ్వేతచంపకవర్ణాభాం రక్తభూషణభూషితాం పవిత్రరూపాం పరమం దేవసేనా పరాం భజే || స్తోత్రం | నమో …

Read More »

Shreyaskari Stotram in Telugu- శ్రేయస్కరీ స్తోత్రం

      శ్రేయస్కరి శ్రమనివారిణి సిద్ధవిద్యే స్వానందపూర్ణహృదయే కరుణాతనో మే | చిత్తే వస ప్రియతమేన శివేన సార్ధం మాంగళ్యమాతను సదైవ ముదైవ మాతః || ౧ || శ్రేయస్కరి శ్రితజనోద్ధరణైకదక్షే దాక్షాయణి క్షపిత పాతకతూలరాశే | శర్మణ్యపాదయుగళే జలజప్రమోదే మిత్రేత్రయీ ప్రసృమరే రమతాం మనో మే || ౨ || శ్రేయస్కరి ప్రణతపామర పారదాన జ్ఞాన ప్రదానసరణిశ్రిత పాదపీఠే | శ్రేయాంసి సంతి నిఖిలాని సుమంగళాని తత్రైవ …

Read More »

Shyamala Panchasathsvara Varna Maalikaa Stotram Telugu-శ్యామలాపంచాశత్స్వర వర్ణమాలికాస్తోత్రం

    వన్దేహం వనజేక్షణాం వసుమతీం వాగ్దేవి తాం వైష్ణవీం శబ్ద బ్రహ్మమయీం శశాంకవదనాం శాతోదరీం శాంకరీమ్ | షడ్బీజాం సశివాం సమంచితపదామాధారచక్రే స్థితాం చిద్రూపాం సకలేప్సితార్థవరదాం బాలాం భజే శ్యామలామ్ || ౧ || బాలాం భాస్కరభాసమప్రభయుతాం భీమేశ్వరీం భారతీం మాణిక్యాంచితహారిణీమభయదాం యోనిస్థితేయంపదాం | హ్రాం హ్రాం హ్రీం కమయీం రజస్తమహరీం లంబీజమోంకారిణీం చిద్రూపాం సకలేప్సితార్థవరదాం బాలాం భజే శ్యామలామ్ || ౨ || డం ఢం ణం …

Read More »

Shyamala stotram in Telugu-శ్యామలా స్తోత్రమ్

    జయ మాతర్విశాలాక్షీ జయ సంగీతమాతృకే | జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే  || ౧ || నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరీ | నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయ శంకరవల్లభే  || ౨ || జయ త్వం శ్యామలేదేవీ శుకశ్యామే నమోస్తుతే | మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే  || ౩ || జయ నీలోత్పలప్రఖ్యే జయ సర్వవశంకరి | జయ త్వజాత్వసంస్తుత్యే లఘుశ్యామే నమోస్తుతే  || ౪ || …

Read More »

Vasavi Stotram in Telugu-వాసవీ స్తోత్రం

      కైలాసాచలసన్నిభే గిరిపురే సౌవర్ణశృంగే మహ- స్తంభోద్యన్ మణిమంటపే సురుచిర ప్రాంతే చ సింహాసనే | ఆసీనం సకలాఽమరార్చితపదాం భక్తార్తి విధ్వంసినీం వందే వాసవి కన్యకాం స్మితముఖీం సర్వార్థదామంబికాం || నమస్తే వాసవీ దేవీ నమస్తే విశ్వపావని | నమస్తే వ్రతసంబద్ధా కౌమాత్రే తే నమో నమః || నమస్తే భయసంహారీ నమస్తే భవనాశినీ | నమస్తే భాగ్యదా దేవీ వాసవీ తే నమో నమః || …

Read More »