Tag Archives: sthotram

shiva mahimna stotram in telugu-శివ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

      అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రమ్ ‖ మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః | అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ‖ 1 ‖ అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః …

Read More »

shiva kavacham in hindi-शिव कवचम्

      अस्य श्री शिवकवच स्तोत्र\f1 \f0 महामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः | अनुष्टुप् छन्दः | श्रीसाम्बसदाशिवो देवता | ॐ बीजम् | नमः शक्तिः | शिवायेति कीलकम् | मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ‖ करन्यासः ॐ सदाशिवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | नं गङ्गाधराय तर्जनीभ्यां नमः | मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः | शिं शूलपाणये …

Read More »

ganga ashtakam in telugu-గంగాష్టకం

    భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహమ్ విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి | సకల కలుషభంగే స్వర్గసోపానసంగే తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద ‖ 1 ‖ భగవతి భవలీలా మౌళిమాలే తవాంభః కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి | అమరనగరనారీ చామర గ్రాహిణీనాం విగత కలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి ‖ 2 ‖ బ్రహ్మాండం ఖండయంతీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయంతీ స్వర్లోకాదాపతంతీ కనకగిరిగుహాగండశైలాత్ స్ఖలంతీ | క్షోణీపృష్ఠే లుఠంతీ దురితచయచమూర్నిర్భరం భర్త్సయంతీ పాథోధిం …

Read More »

manikarnika ashtakam in telugu-మణికర్ణికాష్టకమ్

    త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌ వాదంతౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జంతోః ప్రయాణోత్సవే | మద్రూపో మనుజోఽయమస్తు హరిణా ప్రోక్తః శివస్తత్క్షణా- త్తన్మధ్యాద్భృగులాంఛనో గరుడగః పీతాంబరో నిర్గతః ‖ 1 ‖ ఇంద్రాద్యాస్త్రిదశాః పతంతి నియతం భోగక్షయే యే పున- ర్జాయంతే మనుజాస్తతోపి పశవః కీటాః పతంగాదయః | యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జంతి నిష్కల్మషాః సాయుజ్యేఽపి కిరీటకౌస్తుభధరా నారాయణాః స్యుర్నరాః ‖ 2 ‖ కాశీ …

Read More »

sri raja rajeswari ashtakamin telugu-శ్రీ రాజ రాజెశ్వరీ అష్టకమ్

    అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలాఽపర్ణా ఉమా పార్వతీ కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ‖ 1 ‖ అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసందాయినీ వాణీ పల్లవపాణి వేణుమురళీగానప్రియా లోలినీ కళ్యాణీ ఉడురాజబింబవదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీ చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ‖ 2 ‖ అంబా నూపురరత్నకంకణధరీ కేయూరహారావళీ జాతీచంపకవైజయంతిలహరీ గ్రైవేయకైరాజితా వీణావేణువినోదమండితకరా వీరాసనేసంస్థితా …

Read More »

sri ramanujaashtakam in telugu-శ్రీ రామానుజ అష్టకమ్

      రామానుజాయ మునయే నమ ఉక్తి మాత్రం కామాతురోఽపి కుమతిః కలయన్నభీక్షమ్ | యామామనంతి యమినాం భగవజ్జనానాం తామేవ విందతి గతిం తమసః పరస్తాత్ ‖ 1 ‖ సోమావచూడసురశేఖరదుష్కరేణ కామాతిగోఽపి తపసా క్షపయన్నఘాని | రామానుజాయ మునయే నమ ఇత్యనుక్త్వా కోవా మహీసహచరే కురుతేఽనురాగమ్ ‖ 2 ‖ రామానుజాయ నమ ఇత్యసకృద్గృణీతే యో మాన మాత్సర మదస్మర దూషితోఽపి | ప్రేమాతురః ప్రియతమామపహాయ పద్మాం …

Read More »

pratahsmarana in telugu-ప్రాతఃస్మరణ స్తోత్రం

  ప్రాతః స్మరామి హృది సంస్ఫురదాత్మతత్త్వం సచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తురీయమ్ | యత్స్వప్నజాగరసుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూతసంఘః ‖ 1 ‖ ప్రాతర్భజామి మనసాం వచసామగమ్యం వాచో విభాంతి నిఖిలా యదనుగ్రహేణ | యన్నేతినేతి వచనైర్నిగమా అవోచుః తం దేవదేవమజమచ్యుతమాహురగ్ర్యమ్ ‖ 2 ‖ ప్రాతర్నమామి తమసః పరమర్కవర్ణం పూర్ణం సనాతనపదం పురుషోత్తమాఖ్యమ్ | యస్మిన్నిదం జగదశేషమశేషమూర్తౌ రజ్జ్వాం భుజంగమ ఇవ ప్రతిభాసితం వై ‖ …

Read More »

maya panchakam in telugu-మాయా పంచకం

      నిరుపమనిత్యనిరంశకేఽప్యఖండే – మయి చితి సర్వవికల్పనాదిశూన్యే | ఘటయతి జగదీశజీవభేదం – త్వఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా ‖ 1 ‖ శ్రుతిశతనిగమాంతశోధకాన- ప్యహహ ధనాదినిదర్శనేన సద్యః | కలుషయతి చతుష్పదాద్యభిన్నా- నఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా ‖ 2 ‖ సుఖచిదఖండవిబోధమద్వితీయం – వియదనలాదివినిర్మితే నియోజ్య | భ్రమయతి భవసాగరే నితాంతం – త్వఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా ‖ 3 ‖ అపగతగుణవర్ణజాతిభేదే – సుఖచితి విప్రవిడాద్యహంకృతిం చ | స్ఫుటయతి …

Read More »

nirvaana dasakam in telugu-నిర్వాణ దశకం

    న భూమిర్న తోయం న తేజో న వాయుః న ఖం నేంద్రియం వా న తేషాం సమూహః అనేకాంతికత్వాత్సుషుప్త్యేకసిద్ధః తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ‖ 1 ‖ న వర్ణా న వర్ణాశ్రమాచారధర్మా న మే ధారణాధ్యానయోగాదయోపి అనాత్మాశ్రయాహం మమాధ్యాసహానా- త్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ‖ 2 ‖ న మాతా పితా వా న దేవా న లోకా న వేదా న యజ్ఞా …

Read More »

guru ashtakamin telugu-గుర్వష్టకమ్

  శరీరం సురూపం తథా వా కలత్రం, యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరు తుల్యమ్ | మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ ‖ 1 ‖ కలత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాదిసర్వం, గృహో బాంధవాః సర్వమేతద్ధి జాతమ్ | మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ ‖ 2 ‖ షడ్క్షంగాదివేదో …

Read More »

guru paduka stotram in telugu-గురు పాదుకా స్తోత్రమ్

  అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ‖ 1 ‖ కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ | దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ‖ 2 ‖ నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ‖ 3 ‖ నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యాం | నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః …

Read More »

shiva sahasra nama stotram in hindi-शिव सहस्र नाम स्तोत्रम्

  ॐ स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भानुः प्रवरो वरदो वरः | सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ‖ 1 ‖ जटी चर्मी शिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वाङ्गः सर्वभावनः | हरिश्च हरिणाक्शश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ‖ 2 ‖ प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः | श्मशानचारी भगवानः खचरो गोचरोऽर्दनः ‖ 3 ‖ अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूत भावनः …

Read More »

shiva manasa puja in telugu-శివ మానస పూజ

  రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనమ్ | జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ ‖ 1 ‖ సౌవర్ణే నవరత్నఖండ రచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ | శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూర ఖండోజ్జ్చలం తాంబూలం మనసా మయా …

Read More »

shiva tandava stotram in hindi-शिव ताण्डव स्तोत्रम्

  जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् | डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ‖ 1 ‖ जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी- -विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि | धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ‖ 2 ‖ धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे | कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ‖ 3 ‖ जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे | मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ‖ 4 ‖ सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर …

Read More »

shiva ashtottara sata namavali in hindi-शिव अष्टोत्तर शत नामावलि

  ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः (10) ॐ शूलपाणये नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः …

Read More »

sri surya namaskara mantram in telugu-శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

  ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః | కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ‖ ఓం మిత్రాయ నమః | ఓం రవయే నమః | ఓం సూర్యాయ నమః | ఓం భానవే నమః | ఓం ఖగాయ నమః | ఓం పూష్ణే నమః | ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః | ఓం మరీచయే నమః | ఓం ఆదిత్యాయ నమః | …

Read More »

aditya kavacham in telugu-ఆదిత్య కవచమ్

ధ్యానం ఉదయాచల మాగత్య వేదరూప మనామయం తుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతం | దేవాసురైః సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితం ధ్యాయన్ స్తవన్ పఠన్ నామ యః సూర్య కవచం సదా ‖ కవచం ఘృణిః పాతు శిరోదేశం, సూర్యః ఫాలం చ పాతు మే ఆదిత్యో లోచనే పాతు శ్రుతీ పాతః ప్రభాకరః ఘ్రూణం పాతు సదా భానుః అర్క పాతు తథా జిహ్వం పాతు జగన్నాధః కంఠం పాతు విభావసు …

Read More »

hanuman ashtottara sata namavali in telugu-హనుమ అష్టోత్తర శత నామావళి

  ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమః ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః (10) ఓం వరవిద్యా పరిహారాయ నమః ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమః ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమః ఓం పరమంత్ర ప్రభేదకాయ నమః ఓం సర్వగ్రహ …

Read More »

vatapi ganapatim bhajeham in telugu-వాతాపి గణపతిం భజేహం

రాగమ్: హంసధ్వని (స, రి2, గ3, ప, ని3, స) వాతాపి గణపతిం భజేఽహం వారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ | భూతాది సంసేవిత చరణం భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం | వీతరాగిణం వినుత యోగినం విశ్వకారణం విఘ్నవారణం | పురా కుంభ సంభవ మునివర ప్రపూజితం త్రికోణ మధ్యగతం మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం మూలాధార క్షేత్రస్థితం | పరాది చత్వారి వాగాత్మకం ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం నిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండం …

Read More »

ganesha bhujangam stotram in telugu-గణేశ భుజన్గమ్

  రణత్క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామం చలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలమ్ | లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 1 ‖ ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రం స్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్బీజపూరమ్ | గలద్దర్పసౌగంధ్యలోలాలిమాలం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 2 ‖ ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన- ప్రవాలప్రభాతారుణజ్యోతిరేకమ్ | ప్రలంబోదరం వక్రతుండైకదంతం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 3 ‖ విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటం కిరీటోల్లసచ్చంద్రరేఖావిభూషమ్ | విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 4 ‖ ఉదంచద్భుజావల్లరీదృశ్యమూలో- చ్చలద్భ్రూలతావిభ్రమభ్రాజదక్షమ్ | మరుత్సుందరీచామరైః సేవ్యమానం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 5 ‖ స్ఫురన్నిష్ఠురాలోలపింగాక్షితారం …

Read More »

ganesha dwadashanama stotram in telugu-గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్

  శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః ‖ 1 ‖ అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః | సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః ‖ 2 ‖ గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః | ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక ‖ 3 ‖ సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః | లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః ‖ 4 ‖ ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః | ద్వాదశైతాని …

Read More »

maha ganapati sahasranama stotram in telugu-మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రమ్

  మునిరువాచ కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ | శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర ‖ 1 ‖ బ్రహ్మోవాచ దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే | అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల ‖ 2 ‖ మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ | మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి ‖ 3 ‖ విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ | సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ ‖ 4 ‖ …

Read More »

ganesha mangalaashtakam in telugu-గణేశ మంగళాష్టకమ్

  గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 1 ‖ నాగయజ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 2 ‖ ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాది వందితాయ చిదాత్మనే | ఈశానప్రేమపాత్రాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 3 ‖ సుముఖాయ సుశుండాగ్రాత్-క్షిప్తామృతఘటాయ చ | సురబృంద నిషేవ్యాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 4 ‖ చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ చ | చరణావనతానంతతారణాయాస్తు మంగళమ్ …

Read More »

ganesha mahimnaa stotram in telugu-గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవన నికరో యత్ర గళితః తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమ పురుషస్యాత్ర మహతః | యతో జాతం విశ్వస్థితిమపి సదా యత్ర విలయః సకీదృగ్గీర్వాణః సునిగమ నుతః శ్రీగణపతిః ‖ 1 ‖ గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పుం నిర్గుణమయో ద్విధాప్యేకోజాతః ప్రకృతి పురుషో బ్రహ్మ హి గణః | స చేశశ్చోత్పత్తి స్థితి లయ కరోయం ప్రమథకో యతోభూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః …

Read More »

ganapati gakara ashtottara sata namavali telugu-గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం గకారరూపాయ నమః ఓం గంబీజాయ నమః ఓం గణేశాయ నమః ఓం గణవందితాయ నమః ఓం గణాయ నమః ఓం గణ్యాయ నమః ఓం గణనాతీతసద్గుణాయ నమః ఓం గగనాదికసృజే నమః ఓం గంగాసుతాయ నమః ఓం గంగాసుతార్చితాయ నమః ఓం గంగాధరప్రీతికరాయ నమః ఓం గవీశేడ్యాయ నమః ఓం గదాపహాయ నమః ఓం గదాధరసుతాయ నమః ఓం గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదాయ నమః ఓం గజాస్యాయ నమః ఓం గజలక్ష్మీపతే …

Read More »