Breaking News

Tag Archives: sthotram

shiva mahimna stotram in telugu-శివ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

      అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రమ్ ‖ మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః | అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ‖ 1 ‖ అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః …

Read More »

shiva kavacham in hindi-शिव कवचम्

      अस्य श्री शिवकवच स्तोत्र\f1 \f0 महामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः | अनुष्टुप् छन्दः | श्रीसाम्बसदाशिवो देवता | ॐ बीजम् | नमः शक्तिः | शिवायेति कीलकम् | मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ‖ करन्यासः ॐ सदाशिवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | नं गङ्गाधराय तर्जनीभ्यां नमः | मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः | शिं शूलपाणये …

Read More »

ganga ashtakam in telugu-గంగాష్టకం

    భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహమ్ విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి | సకల కలుషభంగే స్వర్గసోపానసంగే తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద ‖ 1 ‖ భగవతి భవలీలా మౌళిమాలే తవాంభః కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి | అమరనగరనారీ చామర గ్రాహిణీనాం విగత కలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి ‖ 2 ‖ బ్రహ్మాండం ఖండయంతీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయంతీ స్వర్లోకాదాపతంతీ కనకగిరిగుహాగండశైలాత్ స్ఖలంతీ | క్షోణీపృష్ఠే లుఠంతీ దురితచయచమూర్నిర్భరం భర్త్సయంతీ పాథోధిం …

Read More »

manikarnika ashtakam in telugu-మణికర్ణికాష్టకమ్

    త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌ వాదంతౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జంతోః ప్రయాణోత్సవే | మద్రూపో మనుజోఽయమస్తు హరిణా ప్రోక్తః శివస్తత్క్షణా- త్తన్మధ్యాద్భృగులాంఛనో గరుడగః పీతాంబరో నిర్గతః ‖ 1 ‖ ఇంద్రాద్యాస్త్రిదశాః పతంతి నియతం భోగక్షయే యే పున- ర్జాయంతే మనుజాస్తతోపి పశవః కీటాః పతంగాదయః | యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జంతి నిష్కల్మషాః సాయుజ్యేఽపి కిరీటకౌస్తుభధరా నారాయణాః స్యుర్నరాః ‖ 2 ‖ కాశీ …

Read More »

sri raja rajeswari ashtakamin telugu-శ్రీ రాజ రాజెశ్వరీ అష్టకమ్

    అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలాఽపర్ణా ఉమా పార్వతీ కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ‖ 1 ‖ అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసందాయినీ వాణీ పల్లవపాణి వేణుమురళీగానప్రియా లోలినీ కళ్యాణీ ఉడురాజబింబవదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీ చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ‖ 2 ‖ అంబా నూపురరత్నకంకణధరీ కేయూరహారావళీ జాతీచంపకవైజయంతిలహరీ గ్రైవేయకైరాజితా వీణావేణువినోదమండితకరా వీరాసనేసంస్థితా …

Read More »

sri ramanujaashtakam in telugu-శ్రీ రామానుజ అష్టకమ్

      రామానుజాయ మునయే నమ ఉక్తి మాత్రం కామాతురోఽపి కుమతిః కలయన్నభీక్షమ్ | యామామనంతి యమినాం భగవజ్జనానాం తామేవ విందతి గతిం తమసః పరస్తాత్ ‖ 1 ‖ సోమావచూడసురశేఖరదుష్కరేణ కామాతిగోఽపి తపసా క్షపయన్నఘాని | రామానుజాయ మునయే నమ ఇత్యనుక్త్వా కోవా మహీసహచరే కురుతేఽనురాగమ్ ‖ 2 ‖ రామానుజాయ నమ ఇత్యసకృద్గృణీతే యో మాన మాత్సర మదస్మర దూషితోఽపి | ప్రేమాతురః ప్రియతమామపహాయ పద్మాం …

Read More »

pratahsmarana in telugu-ప్రాతఃస్మరణ స్తోత్రం

  ప్రాతః స్మరామి హృది సంస్ఫురదాత్మతత్త్వం సచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తురీయమ్ | యత్స్వప్నజాగరసుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూతసంఘః ‖ 1 ‖ ప్రాతర్భజామి మనసాం వచసామగమ్యం వాచో విభాంతి నిఖిలా యదనుగ్రహేణ | యన్నేతినేతి వచనైర్నిగమా అవోచుః తం దేవదేవమజమచ్యుతమాహురగ్ర్యమ్ ‖ 2 ‖ ప్రాతర్నమామి తమసః పరమర్కవర్ణం పూర్ణం సనాతనపదం పురుషోత్తమాఖ్యమ్ | యస్మిన్నిదం జగదశేషమశేషమూర్తౌ రజ్జ్వాం భుజంగమ ఇవ ప్రతిభాసితం వై ‖ …

Read More »

maya panchakam in telugu-మాయా పంచకం

      నిరుపమనిత్యనిరంశకేఽప్యఖండే – మయి చితి సర్వవికల్పనాదిశూన్యే | ఘటయతి జగదీశజీవభేదం – త్వఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా ‖ 1 ‖ శ్రుతిశతనిగమాంతశోధకాన- ప్యహహ ధనాదినిదర్శనేన సద్యః | కలుషయతి చతుష్పదాద్యభిన్నా- నఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా ‖ 2 ‖ సుఖచిదఖండవిబోధమద్వితీయం – వియదనలాదివినిర్మితే నియోజ్య | భ్రమయతి భవసాగరే నితాంతం – త్వఘటితఘటనాపటీయసీ మాయా ‖ 3 ‖ అపగతగుణవర్ణజాతిభేదే – సుఖచితి విప్రవిడాద్యహంకృతిం చ | స్ఫుటయతి …

Read More »

nirvaana dasakam in telugu-నిర్వాణ దశకం

    న భూమిర్న తోయం న తేజో న వాయుః న ఖం నేంద్రియం వా న తేషాం సమూహః అనేకాంతికత్వాత్సుషుప్త్యేకసిద్ధః తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ‖ 1 ‖ న వర్ణా న వర్ణాశ్రమాచారధర్మా న మే ధారణాధ్యానయోగాదయోపి అనాత్మాశ్రయాహం మమాధ్యాసహానా- త్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ‖ 2 ‖ న మాతా పితా వా న దేవా న లోకా న వేదా న యజ్ఞా …

Read More »

guru ashtakamin telugu-గుర్వష్టకమ్

  శరీరం సురూపం తథా వా కలత్రం, యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరు తుల్యమ్ | మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ ‖ 1 ‖ కలత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాదిసర్వం, గృహో బాంధవాః సర్వమేతద్ధి జాతమ్ | మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ ‖ 2 ‖ షడ్క్షంగాదివేదో …

Read More »