Tag Archives: stotram

Shiva Dvadasha Nama Stotram in telugu-శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

  ప్రథమస్తు మహాదేవో ద్వితీయస్తు మహేశ్వరః | తృతీయః శంకరో జ్ఞేయశ్చతుర్థో వృషభధ్వజః || ౧ || పంచమః కృత్తివాసాశ్చ షష్ఠః కామాంగనాశనః | సప్తమో దేవదేవేశః శ్రీకంఠశ్చాష్టమః స్మృతః || ౨ || ఈశ్వరో నవమో జ్ఞేయో దశమః పార్వతీపతిః | రుద్ర ఏకాదశశ్చైవ ద్వాదశః శివ ఉచ్యతే || ౩ || ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః | కృతఘ్నశ్చైవ గోఘ్నశ్చ బ్రహ్మహా గురుతల్పగః || …

Read More »

Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) telugu-శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

  శైలాదికృతనిషేవణ కైలాసశిఖరభూషణ తత్వార్థగోచర చంద్రార్ధశేఖర పాశాయుధకులార్థ్యస్మితాపాంగ కోపారుణకటాక్ష భస్మితానంగ సస్మితాపాంగ ఊరీకృతవిభూతి దివ్యాంగరాగ గౌరీపరిగృహీతసవ్యాంగభాగ అంగానుషంగ పావితనరాస్థిదేశ గంగాతరంగభాసితజటాప్రదేశ వందనాభిరతాఖండల స్యందనాయితభూమండల ఆశ్రితదాసతాపసకదంబ చక్రీకృతార్కశీతకరబింబ ఆదృతపురాణవేతండ స్వీకృతసుమేరుకోదండ ఖర్వీకృతాసురమదానుపూర్వీవికాస-దర్వీకరేశ్వర గృహీతమౌర్వీవిలాస-వీణామునీంద్రఖ్యాపిత గరిమ పౌరుష బాణాధికార స్థాపితపరమపూరుష అనిలాశనవిహితనైపథ్య కమలాసనవిహితసారథ్య విశ్వాధికత్వపరికలితోపలంభ అశ్వాయితాద్యవచోగుంభ కుందస్మయహర కాంతిప్రకర మందస్మితలవ శాంతత్రిపుర నాదబిందుకళాభిజ్ఞాస్పద భూరిభద్ర స్వేదబిందులవావిర్భావిత వీరభద్రత్రస్తరక్షా పరతంత్రధ్వస్తదక్షాధ్వరతంత్ర కిరీటనీతవివిధవేధఃకపాల చపేటాఘాత శిథిలభాస్వత్కపోల విజృంభితవిక్రమోద్దండ స్తంభితచక్రిదోర్దంద బ్రహ్మస్తవోచితమహాహర్ష జిహ్వస్వభావ జనదురాధర్ష వసుంధరాధరసుతోపలాలన జరందరాసురశిరోనిపాతన …

Read More »

Shiva kesadi padantha varnana stotram telugu-శివ కేశాది పాదాంత వర్ణన స్తోత్రం

  దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజత్సరససురసరిత్పారపర్యంతనిర్య- త్ప్రాంశుస్తంబాః పిశంగాస్తులితపరిణతారక్తశాలీలతా వః | దుర్వారాపత్తిగర్తశ్రితనిఖిలజనోత్తారణే రజ్జుభూతా ఘోరాఘోర్వీరుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్మ శార్వాః కపర్దాః || ౧ || కుర్వన్నిర్వాణమార్గప్రగమపరిలసద్రూప్యసోపానశంకాం శక్రారీణాం పురాణాం త్రయవిజయకృతస్పష్టరేఖాయమాణమ్ | అవ్యాదవ్యాజముచ్చైరలికహిమధరాధిత్యకాంతస్త్రిధోద్య- జ్జాహ్నావ్యాభం మృడానీకమితురుడుపరుక్పాండరం వస్త్రిపుండ్రమ్ || ౨ || క్రుధ్యద్గౌరీప్రసాదానతిసమయపదాంగుష్ఠసంక్రాంతలాక్షా- బిందుస్పర్ధి స్మరారేః స్ఫటికమణిదృషన్మగ్నమాణిక్యశోభమ్ | మూర్ధ్న్యుద్యద్దివ్యసింధోః పతితశఫరికాకారి వో మస్తకం స్తా- దస్తోకాపత్తికృత్యై హుతవహకణికామోక్షరూక్షం సదాక్షి || ౩ || భూత్యై దృగ్భూతయోః స్యాద్యదహిమహిమరుగ్బింబయోః స్నిగ్ధవర్ణో దైత్యౌఘధ్వంసశంసీ స్ఫుట …

Read More »

Shatarudriyam in telugu-శతరుద్రీయం

  వ్యాస ఉవాచ | ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ | భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ || ౧ || ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ | తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ || ౨ || మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ | త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాససమ్ || ౩ || మహాదేవం హరం స్థాణుం వరదం …

Read More »

Vedasara Siva stotram in telugu-వేదసార శివ స్తోత్రం

  పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ | జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ || మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ | విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨ || గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ | భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || ౩ || శివాకాంత …

Read More »

Mrutyunjaya manasika puja stotram in telugu-మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం

  కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం కర్పూరస్ఫటికేందుసుందరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ | గంగాతుంగతరంగరంజితజటాభారం కృపాసాగరం కణ్ఠాలంకృతశేషభూషణమముం మృత్యుంజయం భావయే || ౧ || ఆగత్య మృత్యుంజయ చంద్రమౌళే వ్యాఘ్రాజినాలంకృత శూలపాణే | స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ || ౨ || భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తంభాయుధాలంకృతే సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాంచితే | బ్రహ్మేంద్రామరయోగిపుంగవగణైర్యుక్తే చ కల్పద్రుమైః శ్రీమృత్యుంజయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే || ౩ || మందారమల్లీకరవీరమాధవీపున్నాగనీలోత్పలచమ్పకాన్వితైః | కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలైరాధత్స్వ …

Read More »

Mrityunjaya Aksharamala Stotram telugu-మృత్యుంజయ అక్షరమాలా స్తోత్రం

  మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా | అద్రీశజాఽధీశ విద్రావితాఘౌఘ భద్రాకృతే పాహి మృత్యుంజయా | ఆకాశకేశాఽమరాధీశవంద్యా త్రిలోకేశ్వరా పాహి మృత్యుంజయా | ఇందూపలేందుప్రభోత్ఫుల్ల కుందారవిందాకృతే పాహి మృత్యుంజయా | ఈక్షాహతానంగ దాక్షాయణీనాథ మోక్షాకృతే పాహి మృత్యుంజయా | ఉక్షేశసంచార యక్షేశసన్మిత్ర దక్షార్చితా పాహి మృత్యుంజయా | ఊహాపథాఽతీత మాహాత్మ్యసంయుక్త మోహాంతకా పాహి మృత్యుంజయా | ఋద్ధిప్రదాఽశేషబుద్ధిప్రతారజ్ఞ సిద్ధేశ్వరా పాహి మృత్యుంజయా | ౠపర్వతోత్తుంగ శృంగాగ్రసంగాగహేతో …

Read More »

Mritasanjeevani stotram telugu-మృతసంజీవన స్తోత్రం

  ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యుంజయేశ్వరమ్ | మృతసంజీవనం నామ్నా కవచం ప్రజపేత్సదా || ౧ || సారాత్సారతరం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం శుభమ్ | మహాదేవస్య కవచం మృతసంజీవనామకం || ౨ || సమాహితమనా భూత్వా శృణుష్వ కవచం శుభమ్ | శృత్వైతద్దివ్య కవచం రహస్యం కురు సర్వదా || ౩ || వరాభయకరో యజ్వా సర్వదేవనిషేవితః | మృత్యుంజయో మహాదేవః ప్రాచ్యాం మాం పాతు సర్వదా || ౪ …

Read More »

Margabandhu Stotram in telugu-మార్గబంధు స్తోత్రం

  శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || ఫాలావనమ్రత్కిరీటం ఫాలనేత్రార్చిషా దగ్ధపంచేషుకీటమ్ | శూలాహతారాతికూటం శుద్ధమర్ధేందుచూడం భజే మార్గబంధుమ్ || ౧ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || అంగే విరాజద్భుజంగం అభ్రగంగాతరంగాభిరామోత్తమాంగం ఓంకారవాటీకురంగం సిద్ధసంసేవితాంఘ్రిం భజే మార్గబంధుమ్ || ౨ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ …

Read More »

Maheshwara pancharatna stotram in telugu- మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

  ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్ భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్ ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్ గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్ సౌవర్ణ కంకణ మణిద్యుతి భాసమానామ్ || ౨ || ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర పాదపద్మం పద్మోద్భవామర మునీంద్ర మనోనివాసమ్ పద్మాక్షనేత్ర సరసీరుహ పూజనీయం పద్మాంకుశ ధ్వజ సరోరుహ లాంఛనాఢ్యమ్ …

Read More »

Mahadeva Stotram in telugu-మహాదేవ స్తోత్రం

  జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || ౨ || జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా | జయ వేదాంతసంవేద్య జయ వాచామగోచరా || ౩ || జయ రాగహర శ్రేష్ఠ జయ విద్వేషహరాగ్రజ | జయ సాంబ సదాచార జయ దేవసమాహిత …

Read More »

Brahmadi Deva Krita Mahadeva Stuti telugu- మహాదేవ స్తుతిః (బ్రహ్మాదిదేవ కృతమ్)

    దేవా ఊచుః – నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ చ | పశూనాం పతయే నిత్యముగ్రాయ చ కపర్దినే || ౧ || మహాదేవాయ భీమాయ త్ర్యంబకాయ విశాంపతే | ఈశ్వరాయ భగఘ్నాయ నమస్త్వంధకఘాతినే || ౨ || నీలగ్రీవాయ భీమాయ వేధసాం పతయే నమః | కుమారశత్రువిఘ్నాయ కుమారజననాయ చ || ౩ || విలోహితాయ ధూమ్రాయ ధరాయ క్రథనాయ చ | నిత్యం …

Read More »

Pradoshastotra ashtakam in telugu- ప్రదోషస్తోత్రాష్టకం

  సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవ్రీమి సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి | సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః సారోzయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || ౧ || యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే | ఏతత్కథాం శ్రుతిపుటైర్న పిబంతి మూఢాస్తే జన్మజన్మసు భవంతి నరా దరిద్రాః || ౨ || యే వై ప్రదోషసమయే పరమేశ్వరస్య కుర్వంత్యనన్యమనసోంzఘ్రిసరోజపూజామ్ | నిత్యం ప్రవృద్ధధనధాన్యకళత్రపుత్రసౌభాగ్యసంపదధికాస్త ఇహైవ లోకే || ౩ …

Read More »

Pashupathi Ashtakam in telugu- పశుపత్యష్టకం

  ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్జ్వలాంగం పరశుమృగవరాభీతిహస్తం ప్రసన్నమ్ | పద్మాసీనం సమంతాత్స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వబీజం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రమ్ || పశుపతీన్దుపతిం ధరణీపతిం భుజగలోకపతిం చ సతీపతిమ్ | ప్రణత భక్తజనార్తిహరం పరం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్ || ౧ || న జనకో జననీ న చ సోదరో న తనయో న చ భూరిబలం కులమ్ | అవతి కోఽపి న …

Read More »

Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu-మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః

ఓం అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మహామంత్రస్య శుకబ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మేధాదక్షిణామూర్తిర్దేవతా మేధా బీజం ప్రజ్ఞా శక్తిః స్వాహా కీలకం మేధాదక్షిణామూర్తి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ – భస్మం వ్యాపాణ్డురాంగ శశిశకలధరో జ్ఞానముద్రాక్షమాలా | వీణాపుస్తేర్విరాజత్కరకమలధరో లోకపట్టాభిరామః || వ్యాఖ్యాపీఠేనిషణ్ణా మునివరనికరైస్సేవ్యమాన ప్రసన్నః | సవ్యాలకృత్తివాసాస్సతతమవతు నో దక్షిణామూర్తిమీశః || మూలమంత్రః – ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా …

Read More »

Dakshinamurthy varnamala stotram in telugu-దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం

  ఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది | యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧ || నమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థాన్దత్వా క్షిప్రం హంతి చ తత్సర్వవిపత్తీః | పాదాంభోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨ || మోహధ్వస్త్యై వైణికవైయాసికిముఖ్యాః సంవిన్ముద్రాపుస్తకవీణాక్షగుణాన్యమ్ | హస్తాంభోజైర్బిభ్రతమారాధితవంతస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౩ || భద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమంతి …

Read More »

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram telugu-దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలా స్తోత్రమ్

  మూలేవటస్య మునిపుంగవసేవ్యమానం ముద్రావిశేషముకుళీకృతపాణిపద్మమ్ | మందస్మితం మధురవేషముదారమాద్యం తేజస్తదస్తు హృదయే తరుణేందుచూడమ్ || ౧ || శాంతం శారదచంద్రకాంతిధవళం చంద్రాభిరామాననం చంద్రార్కోపమకాంతికుండలధరం చంద్రావదాతాంశుకమ్ | వీణాం పుస్తకమక్షసూత్రవలయం వ్యాఖ్యానముద్రాం కరై- ర్బిభ్రాణం కలయే హృదా మమ సదా శాస్తారమిష్టార్థదమ్ || ౨ || కర్పూరగాత్రమరవిందదళాయతాక్షం కర్పూరశీతలహృదం కరుణావిలాసమ్ | చంద్రార్ధశేఖరమనంతగుణాభిరామ- మింద్రాదిసేవ్యపదపంకజమీశమీడే || ౩ || ద్యుద్రోరధస్స్వర్ణమయాసనస్థం ముద్రోల్లసద్బాహుముదారకాయమ్ | సద్రోహిణీనాథకళావతంసం భద్రోదధిం కంచన చింతయామః || ౪ …

Read More »

Dakshinamurthy ashtakam(sri Sankaracharya Krutam) telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టకం (శ్రీశంకరాచార్య కృతం)

విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౧ || బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పునః మాయాకల్పితదేశకాలకలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతమ్ మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౨ || యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థగం భాసతే సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే …

Read More »

Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావళీ

  ఓం విద్యారూపిణే నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః | ఓం పినాకధృతే నమః | ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః | ఓం రత్నమౌళయే నమః | ఓం జటాధరాయ నమః | ఓం గంగాధరాయ నమః | ఓం అచలవాసినే నమః | ౯ ఓం మహాజ్ఞానినే నమః | ఓం సమాధికృతే నమః | ఓం అప్రమేయాయ నమః | …

Read More »

Dasa Sloki Stuti in telugu-దశశ్లోకీస్తుతి

  సాంబో నః కులదైవతం పశుపతే సాంబ త్వదీయా వయం సాంబం స్తౌమి సురాసురోరగగణాః సాంబేన సంతారితాః | సాంబాయాస్తు నమో మయా విరచితం సాంబాత్పరం నో భజే సాంబస్యానుచరోఽస్మ్యహం మమ రతిః సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౧ || విష్ణ్వాద్యాశ్చ పురత్రయం సురగణా జేతుం న శక్తాః స్వయం యం శంభుం భగవన్వయం తు పశవోఽస్మాకం త్వమేవేశ్వరః | స్వస్వస్థాననియోజితాః సుమనసః స్వస్థా బభూవుస్తత- స్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన …

Read More »

Teekshna Danshtra Kalabhairava Ashtakam telugu-తీక్ష్ణదంష్ట్ర కాలభైరవాష్టకమ్

  యం యం యం యక్షరూపం దశదిశివిదితం భూమికమ్పాయమానం సం సం సంహారమూర్తిం శిరముకుటజటా శేఖరంచన్ద్రబింబమ్ | దం దం దం దీర్ఘకాయం వికృతనఖముఖం చోర్ధ్వరోమం కరాళం పం పం పం పాపనాశం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || ౧ || రం రం రం రక్తవర్ణం కటికటితతనుం తీక్ష్ణదంష్ట్రాకరాళం ఘం ఘం ఘం ఘోష ఘోషం ఘ ఘ ఘ ఘ ఘటితం ఘర్జరం ఘోరనాదమ్ | …

Read More »

Chidambareswara Stotram in telugu-చిదంబరేశ్వర స్తోత్రం

  కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం జటాధరం పార్వతీవామభాగమ్ | సదాశివం రుద్రమనంతరూపం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౧ || వాచామతీతం ఫణిభూషణాంగం గణేశతాతం ధనదస్య మిత్రమ్ | కందర్పనాశం కమలోత్పలాక్షం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౨ || రమేశవంద్యం రజతాద్రినాథం శ్రీవామదేవం భవదుఃఖనాశమ్ | రక్షాకరం రాక్షసపీడితానాం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౩ || దేవాదిదేవం జగదేకనాథం దేవేశవంద్యం శశిఖండచూడమ్ | గౌరీసమేతం కృతవిఘ్నదక్షం చిదంబరేశం …

Read More »

Gangadhara Stotram in telugu-గంగాధర స్తోత్రమ్

  క్షీరాంభోనిధిమన్థనోద్భవవిషా-త్సన్దహ్యమానాన్ సురాన్ బ్రహ్మాదీనవలోక్య యః కరుణయా హాలాహలాఖ్యం విషమ్ | నిశ్శఙ్కం నిజలీలయా కబలయన్లోకాన్రరక్షాదరా- దార్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః || ౧ || క్షీరం స్వాదు నిపీయ మాతులగృహే భుక్త్వా స్వకీయం గృహం క్షీరాలాభవశేన ఖిన్నమనసే ఘోరం తపః కుర్వతే | కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవా- నార్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః || ౨ || మృత్యుం వక్షసి తాడయన్నిజపదధ్యానైకభక్తం …

Read More »

Aarthi Hara Stotram in telugu-ఆర్తిహరస్తోత్రమ్

  శ్రీ శంభో మయి కరుణా శిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్ | సంతాపమపాకురు మే మంతా పరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ || ౧ || అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోఽంహసాం ఖలు మే | తవ సన్నవసీదామి యదంతకశాసన నతత్తవానుగుణమ్ || ౨ || దేవ స్మరంతి తవ యే తేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితికీర్తిమ్ | కలయసి శివ పాహీతిక్రందన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ || ౩ || ఆదిశ్యాఘకృతౌ మామంతర్యామిన్నసావఘాత్మేతి …

Read More »

Ashtamurti Ashtakam in telugu-అష్టమూర్త్యష్టకమ్

  తుష్టావాష్టతనుం హృష్టః ప్రఫుల్లనయనాంచలః | మౌళావంజలిమాధాయ వదన్ జయ జయేతి చ || ౧ || భార్గవ ఉవాచ – త్వం భాభిరాభిరభిభూయ తమస్సమస్త- మస్తంనయస్యభిమతం చ నిశాచరాణామ్ | దేదీప్యసే దినమణే గగనేహితాయ లోకత్రయస్య జగదీశ్వర తన్నమస్తే || ౨ || లోకేతివేలమతివేల మహామహోభి- ర్నిర్మాసి కౌముద ముదం చ సముత్సముద్రమ్ | విద్రావితాఖిల తమాస్సుతమోహిమాంశో పీయూషపూర పరిపూరిత తన్నమస్తే || ౩ || త్వం పావనేపథి-సదాగతిరప్యుపాస్యః …

Read More »