Tag Archives: telugu

Margabandhu Stotram in telugu-మార్గబంధు స్తోత్రం

  శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || ఫాలావనమ్రత్కిరీటం ఫాలనేత్రార్చిషా దగ్ధపంచేషుకీటమ్ | శూలాహతారాతికూటం శుద్ధమర్ధేందుచూడం భజే మార్గబంధుమ్ || ౧ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || అంగే విరాజద్భుజంగం అభ్రగంగాతరంగాభిరామోత్తమాంగం ఓంకారవాటీకురంగం సిద్ధసంసేవితాంఘ్రిం భజే మార్గబంధుమ్ || ౨ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ …

Read More »

Maheshwara pancharatna stotram in telugu- మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

  ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్ భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్ ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్ గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్ సౌవర్ణ కంకణ మణిద్యుతి భాసమానామ్ || ౨ || ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర పాదపద్మం పద్మోద్భవామర మునీంద్ర మనోనివాసమ్ పద్మాక్షనేత్ర సరసీరుహ పూజనీయం పద్మాంకుశ ధ్వజ సరోరుహ లాంఛనాఢ్యమ్ …

Read More »

Mahadeva Stotram in telugu-మహాదేవ స్తోత్రం

  జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || ౨ || జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా | జయ వేదాంతసంవేద్య జయ వాచామగోచరా || ౩ || జయ రాగహర శ్రేష్ఠ జయ విద్వేషహరాగ్రజ | జయ సాంబ సదాచార జయ దేవసమాహిత …

Read More »

Brahmadi Deva Krita Mahadeva Stuti telugu- మహాదేవ స్తుతిః (బ్రహ్మాదిదేవ కృతమ్)

    దేవా ఊచుః – నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ చ | పశూనాం పతయే నిత్యముగ్రాయ చ కపర్దినే || ౧ || మహాదేవాయ భీమాయ త్ర్యంబకాయ విశాంపతే | ఈశ్వరాయ భగఘ్నాయ నమస్త్వంధకఘాతినే || ౨ || నీలగ్రీవాయ భీమాయ వేధసాం పతయే నమః | కుమారశత్రువిఘ్నాయ కుమారజననాయ చ || ౩ || విలోహితాయ ధూమ్రాయ ధరాయ క్రథనాయ చ | నిత్యం …

Read More »

Parvathi Vallabha Ashtakam in telugu-పార్వతీవల్లభాష్టకం

  నమో భూతనాథం నమో దేవదేవం నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజమ్ | నమః కామభస్మం నమశ్శాంతశీలం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౧ || సదా తీర్థసిద్ధం సదా భక్తరక్షం సదా శైవపూజ్యం సదా శుభ్రభస్మమ్ | సదా ధ్యానయుక్తం సదా జ్ఞానతల్పం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౨ || శ్మశానం శయానం మహాస్థానవాసం శరీరం గజానాం సదా చర్మవేష్టమ్ | పిశాచం నిశోచం పశూనాం ప్రతిష్ఠం …

Read More »

Pradoshastotra ashtakam in telugu- ప్రదోషస్తోత్రాష్టకం

  సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవ్రీమి సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి | సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః సారోzయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || ౧ || యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే | ఏతత్కథాం శ్రుతిపుటైర్న పిబంతి మూఢాస్తే జన్మజన్మసు భవంతి నరా దరిద్రాః || ౨ || యే వై ప్రదోషసమయే పరమేశ్వరస్య కుర్వంత్యనన్యమనసోంzఘ్రిసరోజపూజామ్ | నిత్యం ప్రవృద్ధధనధాన్యకళత్రపుత్రసౌభాగ్యసంపదధికాస్త ఇహైవ లోకే || ౩ …

Read More »

Pashupathi Ashtakam in telugu- పశుపత్యష్టకం

  ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్జ్వలాంగం పరశుమృగవరాభీతిహస్తం ప్రసన్నమ్ | పద్మాసీనం సమంతాత్స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వబీజం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రమ్ || పశుపతీన్దుపతిం ధరణీపతిం భుజగలోకపతిం చ సతీపతిమ్ | ప్రణత భక్తజనార్తిహరం పరం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్ || ౧ || న జనకో జననీ న చ సోదరో న తనయో న చ భూరిబలం కులమ్ | అవతి కోఽపి న …

Read More »

Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu-మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః

ఓం అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మహామంత్రస్య శుకబ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మేధాదక్షిణామూర్తిర్దేవతా మేధా బీజం ప్రజ్ఞా శక్తిః స్వాహా కీలకం మేధాదక్షిణామూర్తి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ – భస్మం వ్యాపాణ్డురాంగ శశిశకలధరో జ్ఞానముద్రాక్షమాలా | వీణాపుస్తేర్విరాజత్కరకమలధరో లోకపట్టాభిరామః || వ్యాఖ్యాపీఠేనిషణ్ణా మునివరనికరైస్సేవ్యమాన ప్రసన్నః | సవ్యాలకృత్తివాసాస్సతతమవతు నో దక్షిణామూర్తిమీశః || మూలమంత్రః – ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా …

Read More »

Dakshinamurthy varnamala stotram in telugu-దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం

  ఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది | యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧ || నమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థాన్దత్వా క్షిప్రం హంతి చ తత్సర్వవిపత్తీః | పాదాంభోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨ || మోహధ్వస్త్యై వైణికవైయాసికిముఖ్యాః సంవిన్ముద్రాపుస్తకవీణాక్షగుణాన్యమ్ | హస్తాంభోజైర్బిభ్రతమారాధితవంతస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౩ || భద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమంతి …

Read More »

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram telugu-దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలా స్తోత్రమ్

  మూలేవటస్య మునిపుంగవసేవ్యమానం ముద్రావిశేషముకుళీకృతపాణిపద్మమ్ | మందస్మితం మధురవేషముదారమాద్యం తేజస్తదస్తు హృదయే తరుణేందుచూడమ్ || ౧ || శాంతం శారదచంద్రకాంతిధవళం చంద్రాభిరామాననం చంద్రార్కోపమకాంతికుండలధరం చంద్రావదాతాంశుకమ్ | వీణాం పుస్తకమక్షసూత్రవలయం వ్యాఖ్యానముద్రాం కరై- ర్బిభ్రాణం కలయే హృదా మమ సదా శాస్తారమిష్టార్థదమ్ || ౨ || కర్పూరగాత్రమరవిందదళాయతాక్షం కర్పూరశీతలహృదం కరుణావిలాసమ్ | చంద్రార్ధశేఖరమనంతగుణాభిరామ- మింద్రాదిసేవ్యపదపంకజమీశమీడే || ౩ || ద్యుద్రోరధస్స్వర్ణమయాసనస్థం ముద్రోల్లసద్బాహుముదారకాయమ్ | సద్రోహిణీనాథకళావతంసం భద్రోదధిం కంచన చింతయామః || ౪ …

Read More »

Dakshinamurthy ashtakam(sri Sankaracharya Krutam) telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టకం (శ్రీశంకరాచార్య కృతం)

విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౧ || బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పునః మాయాకల్పితదేశకాలకలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతమ్ మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౨ || యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థగం భాసతే సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే …

Read More »

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం)

  శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ | శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ || సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత- దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం చ | చిన్మాత్రతాం నిజ కరాంగుళి ముద్రయా య- స్స్వస్యానిశం వదతి నాథ నమో నమస్తే || ౨ || జీవేశ్వరాద్యఖిలమత్ర వికారజాతం జాతం యతస్స్థితమనంతసుఖే చ యస్మిన్ | యేనోపసంహృతమఖండచిదేకశక్త్యా స్వాభిన్నయైవ జగదీశ నమో …

Read More »

Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావళీ

  ఓం విద్యారూపిణే నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః | ఓం పినాకధృతే నమః | ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః | ఓం రత్నమౌళయే నమః | ఓం జటాధరాయ నమః | ఓం గంగాధరాయ నమః | ఓం అచలవాసినే నమః | ౯ ఓం మహాజ్ఞానినే నమః | ఓం సమాధికృతే నమః | ఓం అప్రమేయాయ నమః | …

Read More »

తుల రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం రీత్యా కానీ  ఎవరు ఏ రాశికి చెందుతారో చూసుకొని, ఆయా రాశుల పరమైన రెమెడీలు ఆచరించండి. జాతకాలు లేవని మానేయ్ వద్దు. మీ పేరుని బట్టి రాశి తెలుసుకొని ఈ రెమెడీస్ చేసుకొని ఆనందమైన జీవితం గడపండి. ఈ రాశి వారు ఈ రెమెడీలు చేసుకోండి.. తుల రాశి …

Read More »

Dasa Sloki Stuti in telugu-దశశ్లోకీస్తుతి

  సాంబో నః కులదైవతం పశుపతే సాంబ త్వదీయా వయం సాంబం స్తౌమి సురాసురోరగగణాః సాంబేన సంతారితాః | సాంబాయాస్తు నమో మయా విరచితం సాంబాత్పరం నో భజే సాంబస్యానుచరోఽస్మ్యహం మమ రతిః సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౧ || విష్ణ్వాద్యాశ్చ పురత్రయం సురగణా జేతుం న శక్తాః స్వయం యం శంభుం భగవన్వయం తు పశవోఽస్మాకం త్వమేవేశ్వరః | స్వస్వస్థాననియోజితాః సుమనసః స్వస్థా బభూవుస్తత- స్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన …

Read More »

Teekshna Danshtra Kalabhairava Ashtakam telugu-తీక్ష్ణదంష్ట్ర కాలభైరవాష్టకమ్

  యం యం యం యక్షరూపం దశదిశివిదితం భూమికమ్పాయమానం సం సం సంహారమూర్తిం శిరముకుటజటా శేఖరంచన్ద్రబింబమ్ | దం దం దం దీర్ఘకాయం వికృతనఖముఖం చోర్ధ్వరోమం కరాళం పం పం పం పాపనాశం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || ౧ || రం రం రం రక్తవర్ణం కటికటితతనుం తీక్ష్ణదంష్ట్రాకరాళం ఘం ఘం ఘం ఘోష ఘోషం ఘ ఘ ఘ ఘ ఘటితం ఘర్జరం ఘోరనాదమ్ | …

Read More »

Chidambareswara Stotram in telugu-చిదంబరేశ్వర స్తోత్రం

  కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం జటాధరం పార్వతీవామభాగమ్ | సదాశివం రుద్రమనంతరూపం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౧ || వాచామతీతం ఫణిభూషణాంగం గణేశతాతం ధనదస్య మిత్రమ్ | కందర్పనాశం కమలోత్పలాక్షం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౨ || రమేశవంద్యం రజతాద్రినాథం శ్రీవామదేవం భవదుఃఖనాశమ్ | రక్షాకరం రాక్షసపీడితానాం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౩ || దేవాదిదేవం జగదేకనాథం దేవేశవంద్యం శశిఖండచూడమ్ | గౌరీసమేతం కృతవిఘ్నదక్షం చిదంబరేశం …

Read More »

Gangadhara Stotram in telugu-గంగాధర స్తోత్రమ్

  క్షీరాంభోనిధిమన్థనోద్భవవిషా-త్సన్దహ్యమానాన్ సురాన్ బ్రహ్మాదీనవలోక్య యః కరుణయా హాలాహలాఖ్యం విషమ్ | నిశ్శఙ్కం నిజలీలయా కబలయన్లోకాన్రరక్షాదరా- దార్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః || ౧ || క్షీరం స్వాదు నిపీయ మాతులగృహే భుక్త్వా స్వకీయం గృహం క్షీరాలాభవశేన ఖిన్నమనసే ఘోరం తపః కుర్వతే | కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవా- నార్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః || ౨ || మృత్యుం వక్షసి తాడయన్నిజపదధ్యానైకభక్తం …

Read More »

సింహ రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం రీత్యా కానీ ఎవరు ఏ రాశికి చెందుతారో చూసుకొని, ఆయా రాశుల పరమైన రెమెడీలు ఆచరించండి. జాతకాలు లేవని మానేయ్ వద్దు. మీ పేరుని బట్టి రాశి తెలుసుకొని ఈ రెమెడీస్ చేసుకొని ఆనందమైన జీవితం గడపండి. ఈ రాశి వారు ఈ రెమెడీలు చేసుకోండి.. సింహ రాశి …

Read More »

Aarthi Hara Stotram in telugu-ఆర్తిహరస్తోత్రమ్

  శ్రీ శంభో మయి కరుణా శిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్ | సంతాపమపాకురు మే మంతా పరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ || ౧ || అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోఽంహసాం ఖలు మే | తవ సన్నవసీదామి యదంతకశాసన నతత్తవానుగుణమ్ || ౨ || దేవ స్మరంతి తవ యే తేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితికీర్తిమ్ | కలయసి శివ పాహీతిక్రందన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ || ౩ || ఆదిశ్యాఘకృతౌ మామంతర్యామిన్నసావఘాత్మేతి …

Read More »

Ashtamurti Ashtakam in telugu-అష్టమూర్త్యష్టకమ్

  తుష్టావాష్టతనుం హృష్టః ప్రఫుల్లనయనాంచలః | మౌళావంజలిమాధాయ వదన్ జయ జయేతి చ || ౧ || భార్గవ ఉవాచ – త్వం భాభిరాభిరభిభూయ తమస్సమస్త- మస్తంనయస్యభిమతం చ నిశాచరాణామ్ | దేదీప్యసే దినమణే గగనేహితాయ లోకత్రయస్య జగదీశ్వర తన్నమస్తే || ౨ || లోకేతివేలమతివేల మహామహోభి- ర్నిర్మాసి కౌముద ముదం చ సముత్సముద్రమ్ | విద్రావితాఖిల తమాస్సుతమోహిమాంశో పీయూషపూర పరిపూరిత తన్నమస్తే || ౩ || త్వం పావనేపథి-సదాగతిరప్యుపాస్యః …

Read More »

Ardhanarishwara stotram in telugu- అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం

  చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ | ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౧ || కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై చితారజఃపుఞ్జ విచర్చితాయ | కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౨ || ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ | హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ || ౩ || విశాలనీలోత్పలలోచనాయై వికాసిపంకేరుహలోచనాయ | సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ నమః శివాయై చ …

Read More »

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali telugu-అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం చాముండికాంబాయై నమః | ఓం శ్రీకంఠాయ నమః | ఓం పార్వత్యై నమః | ఓం పరమేశ్వరాయ నమః | ఓం మహారాజ్ఞ్యై నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం సదారాధ్యాయై నమః | ఓం సదాశివాయ నమః | ఓం శివార్ధాంగ్యై నమః | ఓం శివార్ధాంగాయ నమః | ౧౦ ఓం భైరవ్యై నమః | ఓం కాలభైరవాయ నమః …

Read More »

Abhilasha Ashtakam in telugu- అభిలాషాష్టకం

  ఏకం బ్రహ్మైవఽఽద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్ | ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోవ తస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం || ౧ || కర్తా హర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో నానా రూపేషు ఏకరూపోపి అరూపః | యద్వత్ ప్రత్యక్ ధర్మ ఏకోఽపి అనేకః తస్మాత్ నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే || ౨ || రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ …

Read More »

Anamaya Stotram telugu-అనామయ స్తోత్రమ్

    తృష్ణాతన్త్రే మనసి తమసా దుర్దినే బన్ధువర్తీ మాదృగ్జన్తుః కథమధికరోత్యైశ్వరం జ్యోతిరగ్ర్యమ్ | వాచః స్ఫీతా భగవతి హరేస్సన్నికృష్టాత్మరూపా- స్స్తుత్యాత్మానస్స్వయమివముఖాదస్య మే నిష్పతన్తి || ౧ || వేధా విష్ణుర్వరుణధనదౌ వాసవో జీవితేశ- శ్చన్ద్రాదిత్యౌ వసవ ఇతి యా దేవతా భిన్నకక్ష్యాః | మన్యే తాసామపి న భజతే భారతీ తే స్వరూపం స్థూలే త్వంశే స్పృశతి సదృశం తత్పునర్మాదృశోఽపి || ౨ || తన్నస్థాణోస్స్తుతిరతిభరా భక్తిరుచ్చైర్ముఖీ చే- …

Read More »